ЗНАКИ ДОРОЖНІ,дорожні знаки,ДСТУ 4100-2002,ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня,знаки пріоритету,попереджувальні знаки, наказові знаки,заборонні знаки,інформаційно-вказівні знаки,знаки сервісу

+38 044 502 0042 Мы работаем: с 9-00 до 18-00 * Сб, Вс - выходной
Главная »  Полезное »  ДСТУ 4100-2002

ДСТУ 4100-2002

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування

ЗНАКИ ДОРОЖНЬІЕ Общие технические условия. Правила применения

TRAFIC SIGNS

General Technical conditions.Application

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях (далі—дорогах), а також правила їх застосуван­ня на усіх дорогах, що експлуатуються та будуються.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Ви­моги до експлуатаційного стану

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия.

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесньїх материалов неразборные для грузов до 200 кг. Об­щие технические условия

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технически еусловия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10434-82 Соединения контактны электрические. Классификация. Общие технические тре­бования

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных кли­матических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования

ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические требования

ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

Видання офіційне

З ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІРИ

3.1 Стандарт встановлює сім груп дорожніх знаків:

1—попереджувальні;

2—пріоритету;

3—заборонні;

4—наказові;

5—інформаційно-вказівні;

6—сервісу;

7—доповнювальної інформації (таблички до дорожніх знаків).

Групи, назви, номери та зображення дорожніх знаків наведено в таблицях 1—7.

3.2 Номер знака складається з номера групи, порядкового номера знака в групі, порядкового но­мера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.

3.3 Зображення знаків, крім знаків індивідуального проектування 5.24.1, 5.24.2, 5.45—5.48, 5.50, 5.56, 5.58.1, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 наведено у додаткуА.

3.4 Літери, цифри, розділові знаки повинні бути написані шрифтом, наведеним у додатку Б.

3.5 Збільшення зображення знаків, літер, цифр іт. ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів, повинновиконуватисьфотографічнимметодомабозадопомогоюмасштабноїсітки.

3.6 Значення параметрів, що наносять на знаки 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.3—7.4.7, 7.19, 7.20 по­винні братись з наведених у таблиці 8.

3.7 На знаках 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28, 5.51, 5.52, 5.54—5.57, 5.61.2, 5.61.3, 7.8 зобра­ження (положення) стрілок (основного напрямку руху) повинно відповідати реальному плануванню пе­рехресть, вимогам напрямів або схемі руху.

3.8 Допускається виготовляти знаки 4.1 —4.6 інших різновидів, ніж встановлено цим стандартом, з конфігурацією стрілок, що відповідає вимогам напряму руху на конкретному перехресті.

3.9 У разі необхідності на знаках 5.57.1, 5.57.2, 7.1.3, 7.1.4 допускається зображати стрілки під кутом 45°до горизонталі.

3.10 На знаку 5.16 повинні зазначатись напрямки руху тільки для двох або трьох смуг, у випадку якщо ці напрямки відрізняються від дозволених напрямків руху (смугами на перехресті), які передба­чені Правилами дорожнього руху.

3.11 На знаку 5.19 допускається зображати знаки, що забороняють або дозволяють рух окремих видів транспортних засобів.

На знаку 5.20.2 допускається зображати знак 4.16.

3.12 У нижній частині знаків 5.41 —5.44 повинні зазначати: назву зупинки, номер маршруту, час початку і закінчення руху, інтервали руху, назви суб'єктів, відповідальних за технічний та санітарний стан зупинки. У цьому разі допускається зміщувати і зменшувати біле тло із зображенням символу транс­портного засобу в гору на 50 мм, щоб розмістити потрібну інформацію у нижній частині знака.

3.13 У нижній частині знаків сервісу у разі необхідності допускається зазначати відстань до об'єктів, розміщених спереду за ходом руху або напевній відстані від дороги, і час їхньої роботи, за аналогією з табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1—7.4.7, а також іншу інформацію (тип пального, адресу, номер телефону іт. ін.) таким чином, щоб неутруднювати сприймання основної інформації.

 

 

Таблиця 8

Номер знака

Назва параметра

Значення параметра

3.17,3.18

Лінійні величини

Кратне 0,1 м

3.19

Кратне 1,0 м

3.20,5.27,7.1.2

10, 15, 20, 25, ЗО, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 м

5.51,6.1—6.24,7.1.1,7.1.3, 7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.5,7.2.6

10, 15, 20, 25, ЗО, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 м; удіапазонівід 1 до 10 км—кратне 0,1 км, 10 кмібільше—кратне 1,0 км

5.53, 5.54, 5.59

Кратне 1 км (розмірність км не зазначають)

3.29,3.30, 3.31,3.32,4.16, 4.17, 5.20.2

Швидкість

Кратне 10 км/год (розмірність км/год не зазначають)

5.30

Кратне 5 км/год (розмірність км/год не зазначають)

3.3

Маса

2,4; 8; 10; 15; 20; 25 т

3.15

1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15; 18; 20 тідалі кратне 5 т

3.16

Сила ваги

1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 тс

7.20

Час

Число (01—31), місяць (01—12), рік (останні дві цифри)

7.4.3, 7.4.7

Дні тижня

7.4.4—7.4.7

Час доби, кратний ЗОхв. (23.00; 23.30; 24.00; 0.30; 1.00 іт.д.)

7.19

ЗОхв.; 1 год.; 2 год.

1.6, 1.7

Похил

Кратне 1 %

3.14 На знаках 5.57.1 і 5.57.2 замість слова «об'їзд» допускається зазначати назву населеного пункту, до якого раніше рух здійснювався закритою ділянкою дороги. У цьому разі назва населеного пункту повинна бути написана великими літерами.

3.15 На знаках 1.1—1.30, 1.32—1.39, 2.1, 2.5, 3.1—3.20, 3.22 — 3.25, 3.27, 3.29, 3.33—3.37, 3.40, 3.41, 3.43 допускається не наносити зовнішню облямівку.

3.16 Дорожні знаки повинні виготовлятися чотирьох типорозмірів: І—малого, II—середнього, III—великого, IV—дужевеликого.

3.17 Типорозміри знаків залежно від умов застосування повинні вибиратись від повідно до таблиці 9.

3.18 Розміри зображень знаків за типорозмірами повинні відповідати наведеним на рисунках 1 —8.

Таблиця 9

Типорозмір знака

Застосування знаків

поза населеними пунктами

у населених пунктах

І

Дороги з шириною проїзної частини менше 6 м

Дороги з однією смугою для руху в одному напрямку

І!

Дороги з однією чи двома смугами для руху в одному напрямку

Дороги з двома смугами для рух в одному напрямку

III

Дороги з трьома і більше смугами для руху в одному напрямку, а також автомагістралі

Дороги з трьома і більше смугами для руху в одному напрямку

IV

Ремонтні роботи на автомагістралях, місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, небезпечні ділянки—у разі обґрунтування до цільності застосування знаків

                                                        

Номер знака

Типорозмір

А, мм

В, мм

г, мм

1.1-1.3.2.

1.6-1.12,

1.14-1.23.4.

1.25, 1.27, 1.28,

1.32-1.36,

1.38,1.39,2.1

I

II

III

700

900

1200

10

15

 20

ЗО

 45

60

1.5.1-1.5.3,1.13, 1.24,1.26,1.37

I

II

III

IV

700

900

1200

1500

10

15

20

25

30

 45

 60

 75

                                                   Рисунок 1

 

                

                                               Знаки 1.29, 1.30

                                                   Рисунок 2

 

Номер знака

Типорозмір

В, мм

2.2

   I

  II

  III

700

 900

 1200

                             

                                                   Рисунок 3

 

                              

                            

Номерзнака

Типорозмір

D, мм

А, мм

Зображеннязнаків 3.29, 3.30, 3.35 на знаках 3.31, 3.32, 3.38, 3.39

I

II

600

700

10

15

2.5, 3.1-3.6,

3.12-3.24,3.26,

3.28-3.30,

3.33-3.37,

3.42,4.1-4.11

I

II

III

600

 700

 900

10

15

 20

3.7-3.11,

4.12-4.15

І

II

600

700

10

15

3.40,3.41, 3.43,4.16,4.17

I

II

700

 900

15

 20

3.25, 3.27

I

II

III

IV

600

 700

900

1200

10

 15

 20

25

                                                  Рисунок 4

 

                          

Номерзнака

Типорозмір

В, мм

г, мм

2.3, 2.4,2.6,5.5,

5.6,5.13-5.15,

5.29.1-5.30,

5.33-5.35.2,

5.38, 7.8

І

 

II

III

600

 

700

 

900

40

5.8-5.12, 5.18,

5.20.1-5.23,

5.25-5.27,7.1.2

II

III

700

 

900

40

5.36.1-5.37.2

І

600

40

                                                    Рисунок 5

 

                

Номерзнака

Типорозмір

Н, мм

В, мм

1.4.1-1.4.3

І

II

III

400

500

700

1800

2250

3150

                                                   Рисунок 6

 

                           

Номерзнака

Типорозмір

Н, мм

В, мм

г, мм

3.31, 3.32,3.38, 3.39

II

III

1050

1350

700

900

40

 

5.1-5.4

III

1350

900

5.31-5.32,5.39-5.44

I

900

600

5.49

I

1200

1700

60

6.1-6.3, 6.5,

6.7, 6.10

I

II

900

1050

600

700

40

 

III

1350

900

60

6.4, 6.6, 6.8,

6.9, 6.11-6.24

I

II

900

1050

600

700

40

                                                   Рисунок 7

 

                 

Номерзнака

Типорозмір

Н, мм

В, мм

г, мм

1.31.1-1.31.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.7, 7.9-7.20

I

II

III

300

 350

450

600

700

 900

40

7.1.1, 7.2.1

I

II

III

IV

300

350

 450

600

600

 700

 900

 1200

5.7.1-5.7.2, 5.28.1-5.28.2, 5.62

I

II

350

450

1050

1350

5.16-5.17.2, 5.19

II

III

700

 900

1400

1800

5.57.1-5.57.2

II

350

1050

5.60 (однаабодві цифри)

II

250

350

5.60 (трицифри)

II

250

500

5.16-5.17.2, 5.19 (для трьохсмугрухуводному напрямку)

II

III

700

900

1400

1800

40

 60

5.16-5.17.2, 5.19 (для двохсмугрухуводному напрямку)

II

III

700

 900

1050

1350

40

                                                 Рисунок 8

Таблиця 10

Велика літера

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hв, мм

100

150

200

300

400

А

113

169

226

339

452

Б

102

153

204

306

408

В

102

153

204

306

408

Г

90

135

180

270

360

Ґ

90

135

180

270

360

Д

110

165

220

330

440

Е

96

144

192

288

384

Є

103

154

206

309

412

Ж

162

243

324

486

648

3

98

147

196

294

392

И

108

162

216

324

432

І

52

78

104

156

208

Ї

75

112

150

225

300

Й

108

162

216

324

432

К

109

163

218

327

436

Л

110

165

220

330

440

М

129

193

258

387

516

Н

107

160

214

321

428

0

109

163

218

327

436

П

106

159

212

318

424

Р

100

150

200

300

400

С

103

154

206

309

412

т

99

148

198

297

396

У

101

151

202

303

404

ф

126

189

252

378

504

X

102

153

204

306

408

ц

110

165

220

330

440

Ч

102

153

204

306

408

Ш

144

216

288

432

576

щ

148

222

296

444

592

Ь

98

147

196

294

392

ю

145

217

290

435

580

Я

108

162

216

324

432

Ё

96

144

192

288

384

Ъ

110

165

220

330

440

ЬІ

131

196

260

393

524

Э

103

154

 206

309

412

Примітка. Дробові значення ширини літерних площадок для hв = 150 мм округлено до найближчого меншого цілого значення.

Закінчення таблиці 10

 

Мала літера

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hв, мм

100

150

200

300

400

а

86

129

172

258

344

б

91

136

182

273

363

в

87

130

174

261

358

г

75

112

150

225

300

ґ

75

112

150

225

300

Д

92

138

184

276

368

є

90

135

180

270

360

є

82

123

164

246

328

ж

127

190

254

381

508

з

85

127

170

255

340

и

92

138

184

276

368

і

48

72

96

144

192

ї

49

73

98

147

196

й

92

138

184

276

368

к

90

135

180

270

360

л

90

135

180

270

360

м

105

157

210

315

420

н

90

135

180

270

360

о

90

135

180

270

360

п

90

135

180

270

360

Р

94

141

188

282

376

с

88

132

176

264

352

Т

78

117

156

234

312

у

84

126

168

252

336

ф

122

183

244

366

348

х

84

126

168

252

336

ц

93

139

186

279

372

ч

86

129

172

258

344

ш

122

183

244

366

488

щ

124

186

248

372

496

ь

85

127

170

255

340

ю

120

180

240

360

480

я

87

130

174

261

358

ё

90

135

180

270

360

ъ

91

136

182

273

364

ы

115

172

230

345

460

э

82

123

164

246

328

Примітка. Дробові значення ширини літерних площадок для hв = 150 мм округлено до найближчого меншого цілого значення.

Таблиця 11

Великалітера

Шириналітерноїплощадкизависотивеликоїлітериhв, мм

100

150

200

300

400

А

113

169

226

339

452

В

102

153

204

306

408

С

103

154

206

309

412

D

106

159

212

318

424

Е

96

144

192

388

384

F

94

141

188

282

376

G

106

159

212

218

424

H

107

160

214

321

428

І

52

78

104

156

208

J

75

112

150

225

300

K

105

157

210

315

420

L

90

135

180

270

360

M

129

193

258

387

516

N

109

163

218

327

436

O

109

163

218

327

436

Р

96

144

192

288

384

Q

108

162

216

324

432

R

105

157

210

315

420

S

102

153

204

306

408

T

99

148

198

297

396

U

107

160

214

321

428

V

106

159

212

318

424

W

145

217

290

435

580

X

102

153

204

306

408

Y

106

159

212

318

424

Z

101

151

202

303

404

Примітка. Дробові значення ширини літерних площадок для hв = 150 мм округлено до найближчого меншого цілого значення.

 

Таблиця 12

Цифри

ірозділові

знаки

Ширина літерної площадки за висоти великої літери hв, мм

100

150

200

300

400

1

58

87

116

174

232

2

89

133

178

267

356

3

88

132

176

264

352

4

91

136

182

273

364

5

89

133

178

267

356

6

91

136

182

273

364

7

84

126

168

252

336

8

           91

136

182

273

364

9

90

135

180

270

360

0

93

139

186

279

372

?

83

124

166

249

332

!

47

70

94

141

188

147

220

294

441

588

(

65

97

130

195

260

)

65

97

130

195

260

" (лапки)

73

109

146

219

292

" (лапки)

73

109

146

219

292

. (крапка)

43

64

86

129

172

, (кома)

43

64

86

129

172

(тире)

91

136

182

273

364

- (дефіс)

61

91

122

183

244

' (апостроф)

48

72

96

144

192

Примітка. Дробові значення ширини літерних площадок для hв = 150 мм округлено до найближчого меншого цілого значення.

4.9  Ширина облямівки на знаках повинна дорівнювати 0,12 hв, внутрішній радіус закруглення облямівки — 0,3 hв.

Ширина зовнішньої облямівки на знаках 5.45, 5.46, 5.56,5.57.1, 5.57.2, 5.58.1 а також на знаках 5.51 — 5.54 з білим тлом повинна дорівнювати 0,06 hв.

На знаку 5.54 ширина лінії, що розділяє написи, які відносяться до різних напрямків, повинна до­рівнювати 0,1 hв. На одному знаку суміжні написи з різним кольором тла розділятись лінією не повинні.

4.10  Відстані від елементів знаків до рядків (написів), а також між рядками визначають залежно
від відстані до літерної площадки літери або цифри цих рядків (написів).

Відстань по горизонталі між облямівкою, написом, числом (найближчою літерою або цифрою), стрілкою, зображенням знака 5.51, символом автомагістралі або аеропорту, вставкою повинна стано­вити від 0,3 до 1,0 hв.

Відстань по вертикалі повинна становити:

між облямівкою або лінією, яка розділяє написи, і рядком (вимірюють до великих літер) — від 0,3 до1,0 hв;

між рядками — від 0,4 до 0,8 hв;

на знаках 5.51—5.56 між вставкою, стрілкою і облямівкою — від 0,3 до 1,0 hв.

Габаритні розміри знака повинні визначатись після його компонування.

4.11  Розмір вставок на знаку 5.51 повинен визначатись відповідно до вимог пп.4.6—4.8. Ширина облямівки вставок повинна дорівнювати 0,1 hв.

4.12  Висота цифр знаків 5.61.1 зображення яких застосовується на інших знаках або вставках, повинна дорівнювати висоті великої літери (hв), що прийнята для написів на цих знаках. При цьому ширина облямівки, що обрамляє, повинна дорівнювати 0,1 в., внутрішній радіус закруглення облямів­ки — 0,15 в., зовнішній вертикальний розмір зображення знака — 1,5 hв.

Зображення знаків 5.61.1 на полі знаків 5.51 і 5.52 повинно наноситись біля оголовка відповідної стрілки, на відстані 0,3 hв від нього.

На знаках 5.53 і 5.54 зображення знаків 5.61.1 наноситись не повинно.

4.13 Висота символу автомагістралі або аеропорту повинна становити від 1,0 до 1,5 hв, для однорядкового напису і від 2,0 до 2,5 hв для дворядкового напису назви одного населеного пункту або об'єкта. Зображення символів повинні відповідати символам знаків 1.18 і 5.1.

Символи автомагістралі або аеропорту на знаках 5.51 і 5.53 повинні розміщуватись зліва від на­зви населеного пункту або об'єкта, На знаках 5.51 і 5.52 у разі наявності зображення знаків 5.61.1, 5.61.2, що стосується даного населеного пункту або об'єкта, символи відносно назви населеного пункту або об'єкта повинні розміщуватись з боку, протилежного зображенню знаків 5.61.1.

Рисунок 9

4.14  На знаках 5.51—5.54, які зазначають напрямок руху до об'єктів, допускається наносити спортивні піктограми, логотипи, логознаки, які повинні розміщуватись у місці, призначеному для сим­волів автомагістралі, аеропорту або зображення знака 5.61.1. Висота піктограми повинна бути від 1,0 ДОІ,5 hв.

4.15  Стрілки на знаках повинні виконуватись відповідно до рисунку 9.

                                 

                                               Рисунок 9

На знаках 5.52, 5.53 і 5.54 стрілки повинні бути завдовжки 2,3 hв і розміщуватись симетрично відносно верхньої і нижньої облямівки (лінії, що розділяє написи). У разі вертикального розміщення стрілки допускається зменшити її довжину за рахунок стрижня до 2,0 hв. На знаках 5.53 і 5.56 довжи­на стрілок повинна вибиратись з компонувальних міркувань, ширину стрілок для другорядних напрямків допускається зменшити на ЗО % відносно стрілок основного напрямку. На знаку 5.52, якщо зазначено назви декількох маршрутів, допускається збільшити розмір стрілки зберігаючи пропорції, задані на рисунку 9.

4.16  В нижній частині знака 5.51 посередині або ліворуч повинна зазначатись відстань від місця установлення знака до перехрестя. Висота цифр у цьому разі повинна відповідати найближчому мен­шому значенню висоти великої літери (hв) з ряду, наведеного в п.4.6.

4.17  Якщо на знаках 5.51 — 5.53, 5.59 нанесено назви декількох пунктів маршруту, що відповіда­ють одному напрямку руху, першим зверху зазначається пункт, найближчий до місця установлення знака.

4.18  Числа на знаку 5.59, що вказують відстань від місця установлення знака до зазначеного пунк­ту, повинні розміщуватись праворуч від напису. Літерні площадки останніх цифр рядків повинні бути на одній вертикалі.

4.19  На знаках 5.51 і 5.56 допускається наносити зображення інших знаків, які інформують учас­ників руху про особливості маршруту або режиму руху. При цьому найбільший габаритний розмір зоб­ражень, що наносяться, повинен становити від 3,0 до 5,0 hв.

4.20  Ширина червоної смуги на знаках 5.46 і 5.48 повинна дорівнювати 0,4 hв. Відстань по гори­зонталі між початком або кінцем смуги і облямівкою повинна дорівнювати висоті великої літери hв.

4.21  Допускається складні назви населених пунктів або об'єктів подавати у два рядки, наприклад: Кам'янець-Подільський.

4.22  Власні назви на знаках слід подавати українською мовою.

На дорогах, позначених знаком 5.61.1 з зеленим тлом, на знаках 5.45—5.48, 5.51—5.54, 5.58.2, 5.59 власні назви повинні бути продубльовані англійською мовою.

Висота великої літери (hв) на дублюючих написах повинна бути на порядок менша, крім випадків, коли hв = 100 мм.

Найчастіше вживані на знаках слова допускається скорочувати. Скорочення слів українською і англійською мовами повинні відповідати наведеним у таблиці 13.

Таблиця 13

Слова

Скорочення слів

українською мовою

англійською мовою

українською мовою

англійською мовою

Аеропорт

Аігрогt

аерп.

Не скорочується

Бульвар

Boulevard

бул.

Blvd

Водосховище

вдсх

Вулиця

Street

вул.

Str/

Година

Hour

год.

Не скорочується

Головний

Маіп

голов.

м.

Гора

Mount

г.

Mt.

Готель

Hotel

гот.

Не скорочується

Долина

Valley

дол.

Val

Залізничний

залізн.

Завод

з-Д

Закінчення таблиці 13

Слова

Скорочення слів

українською мовою

англійською мовою

українською мовою

англійською мовою

Імені

ім.

Інститут

ін-т

Канал

Canal

кан.

Нескорочується

Кілометрнагодину

Kilometer per hour

км/год

Km.p.h.

Комбінат

к-т

Магазин

Shop

маг.

Нескорочується

Метр

Metre

м

m

Хвилина

Minute

хв

min

Морський

мор.

Музей

Museum

муз.

Нескорочується

Набережна

Embankment

наб.

Emb.

Область

Region

обл.

Reg.

Озеро

Lake

03.

L

Острів

Isle

о-в

lsl

Пам'ятник

Monument

пам.

Нескорочується

Перевал

Pass

пер.

p.

Провулок

Side - street

пров.

Нескорочується

Площа

Square

пл.

sg.

Поштовевідділення

Post office

п. в.

Post.

Пристань

Landing plase

прист.

Нескорочується

Проїзд

Passage

пр-д

Pass.

Проспект

Avenue

просп.

Ave.

Район

District

р-н

D.

Річка

River

р-

Riv.

Річковий

річ.

Санаторій

Sanatorium

сан.

Нескорочується

Сільськогосподарський

с.-г.

Станція

ст.

Тонна

Tonne

т

t

Тупик

Blind alley

туп.

Нескорочується

Фабрика

ф-ка

Центрміста

(urban) centre

центр

Нескорочується

Шосе

Highwey

ш.

Нескорочується

Примітка. Слова«місто», «село», «хутір»тощо та їх скорочення на знаках біля назви на селеного пункту не пишуться.

Українські власні назви англійською мовою відтворюють шляхом транслітерації (політерного пе­реписування українських літер латинськими) відповідно до таблиці 14.

Таблиця 14

 

Українська літера

Латинська літера

Примітка

Українська літера

Латинська літера

Примітка

А

А

К

К

Б

В

Л

І.

В

V

М

М

Г

H, gh

Н—убільшості

випадків,

gh —привідтворенні

сполуки -зг-

ґ

С

Н

N

Д

D

0

0

Е

Е

П

Р

Є

Ye, ie

Ye—на початку слова, іе—в інших позиціях

Р

R

С

S

т

Т

У

У

ф

F

X

Kh

Ж

Zn

ц

Ts

3

Z

ч

Ch

и

Y

ш

Sh

І

I

щ

Sch

' (апостроф)

Не відтворюється

успрощеній

транслітерації

Ь

Невідтворюється

успрощеній

транслітерації

І

І

Yі—напочаткуслова,

і—віншихпозиціях

Ю

Yu, iu

Yu—напочаткуслова, iu—віншихвипадках

й

Y, і

y—напочаткуслова,

і—віншихпозиціях

Я

YA, ia

ьї

‘i

ьо

‘o

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Знаки повинні виготовлятись у кліматичних виконаннях У і ХЛ, категорії розміщення 1 згідно з ГОСТ 15150, вимогами цього стандарту і технічними умовами, розробленими та погодженими у вста­новленому порядку.

5.2   Вимоги до конструкції

5.2.1  Знаки повинні виготовлятись з світлоповертальною поверхнею або внутрішнім освітленням.
Чорні і сірі елементи зображення знаків можуть не мати світлоповертального ефекту.

Тло знаків 5.47, 5.51—5.54, 5.56, 5.58.1—5.59, призначених для застосування на дорогах четвер­тої і нижчих категорій, допускається виконувати несвітлоповертальним.

5.2.2 Допускається виготовляти знаки як однобічні, так і двобічні, а також розміщувати зображення знаків, за винятком знаків пріоритету, на щиті прямокутної форми з білим світлоповертальним тлом, при цьому зображення знака також повинно мати світлоповертальний ефект. Зображення знаків на яких необхідно зосереджувати увагу водіїв допускається розміщувати на щитах з жовтим світлоповерталь­ним тлом.

5.2.3 Конструкція знаків з внутрішнім освітленням повинна забезпечувати легкий доступ до еле­ментів знака, які необхідно чистити чи замінювати, і місць електричних з'єднань.

5.2.4 Всі деталі і складові частини знаків повинні бути виготовлені з антикорозійних матеріалів або мати захисне покриття. Покриття повинно відповідати вимогам ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.401.

5.2.5 Корпус і зворотний бік знака, а також усі елементи кріплення та стояк повинні бути сірого кольору.

5.2.6 Конструкція знаків з внутрішнім освітленням повинна забезпечувати щільність з'єднань скла з корпусом, необхідну для запобігання пошкодженням від дощу інтенсивністю 5 мм/хв.

5.3  Електротехнічні вимоги

5.3.1  Для приєднання знаків з внутрішнім освітленням до живильної електромережі повинна бути передбачена клемна колодка типу Св-2~4,0/250 УЗ або СОв-2-4,0/250 УЗ згідно з вимогами ГОСТ 17557. Клемна колодка повинна бути розміщена усередині корпусу знака.

5.3.2 Опір ізоляції між струмовідними дротами, а також між ними, з'єднаними разом, і заземлювальним контактом повинен бути не менший ніж 20 МОм у холодному (знеструмленому) стані.

5.3.3 Ізоляція між струмовідними дротами, а також між ними, з'єднаними разом, і заземлювальним контактом повинна витримувати дослідну напругу 1500 В частотою 50 Гц без пробою або перекриття не менш ніж 1 хв.

5.3.4 Для внутрішньої електромережі освітлюваних знаків повинен застосовуватись мідний дріт перерізом не менш ніж 1 мм2 з ізоляцією, розрахованою на напругу не нижчу ніж 660 В змінного стру­му частотою 50 Гц.

5.3.5 Для заземлювання металевих неструмовідних частин знак повинен мати контактний затис­кач відповідно до вимог ГОСТ 10434 з умовним позначенням заземлення згідно з вимогами ГОСТ 2930. Заземлювальні дроти повинні мати маркування або забарвленість, відмінну від забарвленості фазо­вих дротів.

5.4  Фотометричні характеристики

5.4.1  Яскравість елементів зображення знаків з внутрішнім освітленням повинна бути:
150—300 кд-м-2— для білого кольору, 15—35 кд-м-2— для червоного, 45—100 кд-м-2— для жовтого,
10—20 кд-м-2 — для зеленого, 7—17 кд-м-2— для синього.

5.4.2 Знаки з внутрішнім освітлюванням повинні мати рівномірний розподіл яскравості на все поле зображення.

5.4.3  Питомий коефіцієнт сили світла знаків із світлоповертальною поверхнею за умови, що кут відхилення а = 20' і кут освітлювання В = 5°, повинен бути не менший ніж: 50 кд-лк"1-2 — для білого кольору; 35 кд-лк-1-2—для жовтого; 20 кд-лк"1-2—для оранжевого; 10 кд-лк~1-22— для червоного; 7 кд-лк--1-2— для зеленого; 2 кд-лк--1-2 — для синього.

5.5 Колориметричні характеристики

5.5.1 Зображення знаків слід виконувати поліграфічними або іншими фарбами, які забезпечують колориметричні характеристики, наведені в таблиці 15.

Таблиця 15

Колір

Координати кольоровості кутових точок допустимих колірних ділянок

Координати кольоровості кутових точок основних колірних ділянок

Коефіцієнт

яскравості

Р,%

Номерикутовихточокколірнихділянокнарисунку 10

1

2

3

4

1

2'

3'

4'

Чорний Сірий

Ненормується

Не>3

7-25

Білий

X

У

0,285

0,315

0,340

0,370

0,355

0,355

0,300

 0,300

0,300

 0,330

0,315

0,345

0,334

0,334

0,320

 0,320

>65

Червоний

X

У

0,517

0,334

0,654

0,346

0,710

 0,290

0,540

 0,300

0,537

 0,327

0,567

 0,327

0,567

 0,307

0,537

0,307

7-15

Оранжевий

X

У

0,51

0,39

0,578

0,422

0,618

0,38

0,52

 0,36

0,52

 0,39

0,54

0,39

0,54

0,375

0,52

0,375

>12

Жовтий

X

У

0,452

 0,471

0,488

 0,511

0,540

0,460

0,495

 0,432

0,476

 0,474

0,500

 0,474

0,500

 0,454

0,476

 0,454

45-65

Зелений

X

У

0,014

 0,482

0,300

0,690

0,304

0,415

0,216

 0,370

0,259

 0,449

0,289

0,449

0,289

0,419

0,259

 0,419

7-14

Синій

X

У

0,080

 0,164

0,206

 0,247

0,230

 0,180

0,138

0,036

0,186

 0,200

0,206

0,200

0,206

 0,180

0,186

 0,180

5-14

5.5.2  Для знаків з внутрішнім освітлюванням координати кольоровості х, у і коефіцієнти яскравості В, які визначають в колориметричній системі МКО (Публікація Міжнародної Комісії з освітлювання № 15 (Е-1.3.1), 1971 р. Центральне бюро МКО, том 4), за джерела світла С у відповідності до вимог ГОСТ 7721, повинні відповідати таблиці 15 і рисунку 10.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Щоб перевірити відповідність дорожніх знаків вимогам цього стандарту підприємство-виробник повинно проводити приймально-здавальні і періодичні випробування.

6.2 Обсяг випробувань та їх періодичність повинні зазначатись у технічних умовах на знаки конк­ретних видів.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1 Випробовування повинні проводитись за температури повітря +(25 ± 10) °С, відносної воло­гості (45—80) %, атмосферного тиску 630—800 мм рт.ст.

7.2  Міцність лакофарбового покриття (п.5.2.4) перевіряють шляхом нанесення на покриття стале­вим вістрям перехресних подряпин до основного матеріалу. В місці перетину подряпин не повинно бути відшарування покриття.

                                                Рисунок 10

  7.3  Відповідність вимогам п.5.2.6 перевіряють таким чином:

—   знаки встановлюють у робоче положення і спрямовують на них дрібні струмені води під тис­ком 203,68 кПа, що падають з висоти 1,5—2 м від верхньої точки знаків під кутом (ЗО ± 2)° до верти­калі і перекривають габаритні розміри знаків не менш ніж на 200 мм. Температура води — від +3 до +20 °С. Тривалість випробовування — 15 хв. Через кожні 3 хв знаки повертають навколо вертикальної осі на кут 90°. Допускається переривати випробовування на час повороту знаків;

—   після закінчення випробувань із зовнішніх поверхонь витирають воду, відкривають і оглядають знаки. Знаки вважають такими, що витримали випробовування, якщо на лампах і контактах не буде ви­явлено крапель води.

 

7.4  Опір ізоляції (п.5.3.2) перевіряють без ламп. Опір ізоляції повинен вимірюватись мегомметром постійного струму напругою 500 В з похибкою вимірювання ±15 %.

7.5  Електричну міцність ізоляції (п.5.3.3) перевіряють без ламп на високовольтному обладнанні змінного струму частотою 50 Гц, потужністю не менш ніж 500 Вт. Напругу підвищують плавно від нуля або від значення, що не перевищує номінального, до випробувального значення протягом 20 с.

Під випробувальною напругою знаки витримують протягом 1 хв після чого напругу плавно, не менш ніж за 10 с, знижують до нуля. Похибка вимірювання не повинна перевищувати ± 5 %.

7.6   Щоб перевірити яскравість (п.5.4.1), зображення знака розділяють на рівні ділянки квадратної форми зі стороною не більш ніж 50 мм. Яскравість вимірюють фотоелектричним фотометром у центрі кожної ділянки і визначають її середньоарифметичне значення для кожного кольору.

7.7  Рівномірність розподілу яскравості (п.5.4.2) проводять для зібраних знаків в такій послідов­ності:

для кожного кольору візуально виділяють на поверхні знака дві площадки з центрами в точках 1 і 2 з найбільшим можливим перепадом яскравості, розташованих на відстані 50 мм одна від одної. Схе­му виконання наведено на рисунку 11;

                                       

                                                Рисунок 11

вимірюють фотоелектричним фотометром величини яскравості L1, L2, Lz (кд-м-2) відповідно в точ­ках 1, 2 і Z, симетрично розміщеній між точками 1 і 2, і визначають рівномірність розподілу яскравості, яку вважають допустимою у разі дотримання нерівності:

L1 - L2<= 0.5 Lz

7.8   Питомий коефіцієнт сили світла (п.5.4.3) перевіряють фотоелектричним методом. Для вимірю­вання використовують пристрої і обладнання призначені для вимірювання питомого коефіцієнта сили світла.

Вимірювання координат кольоровості X, У коефіцієнта яскравості ß (п.5.5.1) проводять за ос­вітлення джерелом світла С згідно з вимогами ГОСТ 7721 під кутом 45°, а спостерігання — в напрям­ку перпендикуляра до поверхні.

Допускається контроль кольору проводити візуально методом порівняння за зразками кольору, зат­вердженими в установленому порядку.

7.10 Світлоповертальний ефект (п.5.2.1), наявність марковання (п.5.3.5) перевіряють візуально.

8 МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

8.1  На корпусі знака або спеціальній табличці, прикріпленій до знака, повинно бути нанесене

маркування, що містить такі відомості:

товарний знак підприємства-виробника;

дату виготовлення;

позначення цього стандарту і технічних умов.

Крім цього, на знаках з внутрішнім освітленням необхідно зазначати:

номінальну напругу у вольтах;

кількість ламп;

номінальну потужність кожної лампи.

8.2  Готові знаки повинні бути обгорнуті в пакувальний згідно з ГОСТ 8273 або вологонепроникний згідно з ГОСТ 515 папір і складені в дощані обрешітки згідно з ГОСТ 12082 або фанерні ящики згідно з ГОСТ 5959. Дозволяється в обґрунтованих випадках упаковувати знаки в пакувальний картон згідно з ГОСТ 7376.

8.3   Маркування транспортної тари — згідно з ГОСТ 14192.

8.4  У разі транспортування світлоповертальних знаків повинні застосовувати прокладкові мате­ріали.

8.5  Умови зберігання і транспортування знаків для врахування впливу кліматичних факторів — за групою умов зберігання ОЖ4 ГОСТ 15150.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1  Підприємство-виробник повинно гарантувати відповідність знаків вимогам цього стандарту у разі дотримання умов експлуатації, транспортування і зберігання.

9.2 Гарантійний строк для знаків з внутрішнім і зовнішнім освітленням —два роки, а для знаків з світлоповертальною поверхнею — один рік від дня введення в експлуатацію.

10  ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

10.1 Загальні положення

10.1.1  Дорожні знаки повинні розташовуватись так, щоб їх добре бачили учасники дорожнього руху
як у світлий, так і в темний час доби, була забезпечена зручність експлуатації і обслуговування, а також
було неможливе їх ненавмисне пошкодження. При цьому вони не повинні бути затулені від учасників
дорожнього руху будь-якими перешкодами (зеленими насадженнями, щоглами зовнішнього освітлення
тощо.).

Під час розташування дорожніх знаків повинна бути забезпечена спрямованість інформації, яку вони передають, тільки до тих учасників руху, для яких її призначено.

На ділянках доріг, де дорожню розмітку важко побачити (сніг, бруд тощо) або не можна віднови­ти, повинні бути установлені відповідні за змістом дорожні знаки.

10.1.2  Встановлення чи демонтаж дорожніх знаків без узгодження з підрозділами Державто-
інспекції МВС України заборонено.

10.1.3  Дорожні знаки, застосування яких було викликане причинами тимчасового характеру
(дорожньоремонтні роботи, сезонні особливості руху тощо), повинні виконуватися на жовтому тлі або
уста­новлюватися на щитах жовтого кольору, розміри яких повинні перевищувати розміри знака не менше
ніж на 0,1 м. Ці знаки повинні бути негайно демонтовані після усунення зазначених причин тимчасо­вого характеру. При цьому знаки допускається закривати чохлами.

10.1.4  Дорожні знаки допускається застосовувати у випадках, не передбачених цим стандартом,
якщо необхідність їхнього застосування обґрунтована конкретними умовами дорожнього руху.

10.1.5  3 дозволу Головного Управління Державтоінспекції МВС України та НДЦ БДР МВС
України в експериментальному порядку допускається застосовувати дорожні знаки, не встановлені
чинними стандартами і технічними умовами, зокрема керовані дорожні знаки і табло із змінною інфор­
мацією. При цьому в необхідних випадках для своєчасного інформування учасників руху на експеримен­
тальній ділянці дороги повинні бути установлені транспаранти, які б пояснювали зміст і значення екс­
перименту, що проводиться.

10.1.6 Дозволяється експлуатація встановлених дорожніх знаків із зображенням символів відпо­
відно до попереднього видання цього стандарту до закінчення терміну експлуатації.

10.2 Загальні вимоги

10.2.1 Знаки із світлоповертальною поверхнею повинні застосовуватись на ділянках доріг без ста­
ціонарного освітлення, знаки з внутрішнім освітленням — на ділянках доріг із стаціонарним освітлен­
ням, увімкненим на весь темний час доби.

Знаки із світлоповертальною поверхнею допускається застосовувати на ділянках доріг із стаціо­нарним освітленням, якщо буде забезпечено видимість знаків з відстані не менш ніж 100 м як у світлий, так і в темний час доби.

10.2.2  В одному поперечному перетині дороги допускається встановлювати не більше як три зна­
ки, без урахування дублюючих знаків і табличок до дорожніх знаків.

Черговість розміщення знаків різних груп на одній опорі (зверху-вниз або зліва-направо) повинна бути наступна:

—   знаки пріоритету;

—   попереджувальні знаки;                                              

—   наказові знаки;

—   заборонні знаки;

—   інформаційно-вказівні знаки;

—   знаки сервісу.

У разі розміщення на одній опорі знаків однієї групи, їх розташовують відповідно до номера зна­ка в групі.

10.2.3 Знаки, установлені на дорозі послідовно, за винятком знаків, установлених на перехресті, повинні бути розташовані поза населеними пунктами на відстані не менш ніж 50 м, а в населених пунк­тах — не менш ніж 25 м між поперечними перетинами дороги в яких встановлені знаки.

10.2.4  Дорожні знаки повинні встановлюватись з правого боку дороги поза проїзною частиною та узбіччям (допускаєтся установлювати на присипній бермі), на тротуарі, розділювальній смузі, газоні тощо та над дорогою, крім випадків, що спеціально обумовлені цим стандартом. На дорогах з двома і більше смугами для руху в одному напрямку знаки можуть дублюватись. Необхідність дублювання знаків визначають залежно від конкретних дорожніх умов. Дублюючі знаки повинні установлюватись на розділювальній смузі, а у разі її відсутності — над дорогою або на лівому боці дороги, якщо для руху у зустрічному напрямку є не більше ніж дві смуги.

10.2.5 Відстань від краю проїзної частини, а за наявності узбіччя — від брівки земляного полот­на до найближчого до неї краю знака, установленого збоку від проїзної частини, повинна становити від 0,5 до 2 м, а до краю інформаційно-вказівних знаків 5.45 — 5.48, 5.51, 5.53, 5.54, 5.56, 5.58.2, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 — від 0,5 до 5,0 м.

10.2.6 За складних умов (біля урвищ, виступів скель, парапетів тощо) допускається установлю­вати знаки на узбіччях. У цьому разі відстань між краєм проїзної частини і найближчим до неї краєм знака повинна становити не менш ніж 1 м, а висота установлення має бути не менш ніж 2 м.

10.2.7 У разі відсутності огороджень бар'єрного або парапетного типу знаки, розташовані на узбіччі, а також на розділювальній смузі, повинні установлюватись на безпечних опорах (згідно з ГОСТ 25458 або ГОСТ 25459). Верхній обріз фундаменту опори знака повинен бути виконаний урівень з поверхнею узбіччя, розділювальної смуги або присипної берми.

10.2.8  В місцях проведення робіт на проїзній частині і у разі оперативних змін у схемах організації руху тимчасові знаки на переносних опорах допускається установлювати на проїзній частині. На до­рогах поза населеними пунктами тимчасові дорожні знаки допускається установлювати на опорах жов­того кольору.

10.2.9 Відстань від нижнього краю знака (без урахування попереджувальних знаків 1.31.1—1.31.6 і табличок до дорожніх знаків) до поверхні дорожнього покриття (висота установлення) крім випадків, спеціально обумовлених стандартом, повинна становити:

—  від 1,5 до 2,2 м — у разі установлення збоку від дороги поза населеними пунктами, від 2,0 до 4,0 м — у населених пунктах;

—  не менш ніж 0,6 м — у разі установлення на острівцях безпеки і на проїзній частині дороги;

—  від 5,0 до 6,0 м — у разі розміщення над проїзною частиною; у разі розміщення знаків на про­гінних конструкціях штучних споруд і за відстані від поверхні дорожнього покриття до низу прогінної конструкції споруди менш ніж 5 м, знаки не повинні виступати за їхній нижній край.

Висоту установлення знаків, розміщених збоку від дороги, визначають від поверхні дорожнього покриття на краю проїзної частини.

Якщо знаки розміщено один під одним, висоту установлення визначають за нижнім знаком.

10.2.10 Відстань між сусідніми знаками, розміщеними на одній опорі, що поширюють свою дію на ту саму проїзну частину, за винятком знаків, виконаних в одному корпусі, повинна становити від 50 до 200 мм.

10.2.11 Знаки не повинні установлюватись на відстані меншій ніж 1 м від проводів лінії високої напруги. В межах охоронної зони високовольтних ліній підвішувати знаки на тросах-розтяжках заборо­няється.

10.3 Попереджувальні знаки

10.3.1  Попереджувальні знаки застосовують для інформування учасників руху про характер небез­пеки і розташованість небезпечної ділянки дороги, рух якою потребує вжиття заходів відповідно до попередження на знаках.

10.3.2  Поза населеними пунктами попереджувальні знаки, крім знаків 1.4.1 —1.4.3, 1.29—1.31.6, повинні установлюватись на відстані від 150 до 300 м, а в населених пунктах — на відстані 50—100 м від початку небезпечної ділянки.

. Якщо початок небезпечної ділянки закритий від водія крутим поворотом, переломом поздовжнього профілю, спорудою тощо, допускається установлювати попереджувальні знаки на іншій відстані, яку зазначають у цьому разі на табличці 7.1.1.

10.3.3  Якщо між попереджувальним знаком і початком небезпечної ділянки є перехрестя, за цим перехрестям допускається установлювати повторний попереджувальний знак з табличкою 7.1.1. Якщо відстань між початком небезпечної ділянки і перехрестям менша ніж 20 м, то на дорозі, що перети­нається допускається установлювати відповідний знак з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 на відстані до 50 м від перехрестя.

10.3.4  Знаки 1.8, 1.13—1.16, 1.25, 1.27, 1.28, 1.33, 1.37 повинні повторно встановлюватись поза населеними пунктами, а знаки 1.33,1.37 — і в населених пунктах. Другий знак повинен бути установ­лений на відстані не меншій ніж 50 м від початку небезпечної ділянки.

10.3.5 Знаки 1.1 «Небезпечний поворот праворуч» і 1.2 «Небезпечний поворот ліворуч» повинні установлюватись перед кривими в плані з радіусом меншим ніж 500 м поза населеними пунктами, і меншим ніж 150 м — у населених пунктах.

10.3.6  Знаки 1.3.1 і 1.3.2 «Декілька поворотів» повинні установлюватись перед двома і більше кривими в плані, що йдуть одна за одною, і відстань між якими менша ніж 300 м поза населеними пунк­тами, 100 м — у населених пунктах.

Відстань між сусідніми кривими в плані визначають між кінцем однієї і початком наступної кривої протилежного напрямку.

За наявності трьох і більше кривих у плані, що йдуть одна за одною, із знаками 1.3.1 і 1.3.2 потрібно застосовувати табличку 7.10 з зазначенням кількості кривих.

Допускається зазначати кількість поворотів і на самих знаках 1.3.1, 1.3.2.

10.3.7 Знаки 1.4.1 і 1.4.2 «Напрямок повороту» повинні застосовуватись для зазначання напрям­ку повороту на кривих у плані малого радіуса з обмеженою оглядовістю за якої неможливо забезпечити відстань видимості згідно з вимогами ДСТУ 3587, якщо під час наближення до кривої визначити напря­мок повороту важко, і їх слід встановлювати із зовнішнього боку кривої на продовженні осі смуги (смуг), якою здійснюється рух до повороту. Протягом однієї кривої знаки допускається повторювати.

Допускається установлювати знак 1.4.1 на розділювальному острівці перехресть із круговим рухом.

Знаки 1.4.1 і 1.4.2 повинні бути установлені на висоті від 1 до 1,5 м.

На кривих у плані радіусом менше 1000 м поза населеними пунктами і менше 250 м у населених пунктах замість знаків 1.4.1,1.4.2 дозволяється застосовувати знаки, що являють собою частину знака 1.4.1, 1.4.2 {одна стрілка). В цьому разі вони повинні повторюватись вздовж кривої на відстані, заз­наченій в таблиці 16, залежно від радіуса кривої.

Таблиця 16

Радіус кривої, м

менше 25

25-45

45-70

70-100

100-150

150-250

250-350

Відстань між знаками, м

3

5

8

10

15

22

ЗО

Радіус кривої, м

350-450

450-550

550-650

650-750

750-850

850-950

950-1000

Відстань між знаками, м

40

45

50

60

65

75

85

10.3.8  Знак 1.4.3 «Напрямок повороту» повинен установлюватись на Т-подібних перехрестях і роз­галуженнях доріг, якщо є небезпека їх проїзду транспортними засобами в прямому напрямку.

На Т-подібних перехрестях знак 1.4.3 слід установлювати навпроти проїзду, який не має продов­ження, на розгалуженнях доріг — безпосередньо за місцем, де розгалужуються проїзні частини доріг. Знак 1.4.3 повинен бути установлений на висоті від 1 до 1,5 м.

10.3.9  В місцях проведення дорожніх робіт допускається застосовувати знаки 1.4.1—1.4.3 длядодаткового зазначення напрямку об'їзду ділянки, що ремонтується. Знаки в цьому разі повинні розташовуватись на огороджувальних бар'єрах.

10.3.10  Знаки 1.5.1—1.5.3 «Звуження дороги» повинні установлюватись поза населеними пунктами перед ділянками доріг, де ширина проїзної частини зменшується більше ніж на 0,5 м, а в населених пунктах — перед ділянками доріг, де ширина проїзної частини зменшується на одну смугу або більше. Поза населеними пунктами знак повинен установлюватись також перед мостами, шляхопроводами, естакадами і тунелями, якщо ширина проїзної частини в межах штучної споруди дорівнює або менша ніж на підходах до неї, а в населених пунктах — якщо ширина проїзної частини в межах штучної спо­руди менша, ніж на підходах до неї. Знак 1.5.2 не повинен установлюватись у місцях закінчення сму­ги розгону і додаткової смуги на підйомі.

10.3.11 Знаки 1.6 «Крутий підйом» і 1.7 «Крутий спуск» необхідно установлювати відповідно пе­ред підйомом або спуском, якщо довжина ділянки дороги на схилі за відповідної величини схилу більша, ніж зазначено в таблиці 17.

Утому разі, якщо підйоми та спуски ідуть один за одним, знаки 1.6 і 1.7 (без таблички 7.1.1) до­пускається установлювати в безпосередній близькості перед початком підйому або спуску.

Якщо ділянку підйому або спуску не можливо проглянути на всьому її протязі або її довжина пе­ревищує 0,5 км, то із знаком 1.6 або 1.7 потрібно застосовувати табличку 7.2.1.

10.3.12  Знак 1.8 «Виїзд на набережну або берег» повинен установлюватись перед ділянками доріг,
що виходять на набережну або берег якого-небудь водоймища. Знак 1.8 повинен установлюватись не­залежно від наявності дорожнього огородження.

Таблиця 17

Схил, %о (проміле)

Довжина схилу (м) більше ніж

40-50

600

51-60

450

61-70

350

71-80

300

80 і більше

270

10.3.13  Знак 1.9 «Тунель» повинен установлюватись перед тунелями, в яких відсутнє штучне ос­
вітлення, або на під'їздах до них звужена проїзна частина, а також перед тунелями, в'їзні портали яких
через рельєф місцевості видно з відстані меншої ніж 150 м.

Якщо при в'їзді в тунель не видно його протилежного кінця, із знаком 1.9 потрібно застосовува­ти табличку 7.2.1.

10.3.14 Знак 1.10 «Нерівна дорога» повинен установлюватись перед ділянками доріг, що мають нерівності проїзної частини (хвилястість), напливи, випини, величина яких перевищує значення допу­стимі згідно з ДСТУ 3587.

10.3.15 Знак 1.11 «Пагорб» повинен установлюватись у разі наявності на ділянках доріг горбів, «горбатих» мостів чи неплавних стиковань конструкцій мостів, а також перед штучно створеними підви­щеннями проїзної частини в місцях, де необхідно примусово зменшити швидкість руху.

10.3.16 Знак 1.12 «Вибоїна» повинен установлюватись у разі наявності на ділянках доріг вибоїн, просідань дорожнього покриття, величина яких перевищує значення допустимі згідно з ДСТУ 3587.

10.3.17  Знак 1.13 «Слизька дорога» повинен установлюватись перед ділянками доріг, на яких ко­ефіцієнт зчеплення шин із вологим покриттям проїзної частини менший допустимого згідно з ДСТУ 3587. Знак 1.13 використовують з табличкою 7.13, а на ділянках доріг із ожеледицею — з табличкою 7.12.

10.3.18       Знак 1.14 «Викидання кам'яних матеріалів» повинен установлюватись перед ділянками доріг, на яких можливе викидання гравію, щебеню тощо з-під коліс транспортних засобів.

10.3.19  Знак 1.15 «Небезпечне узбіччя» повинен установлюватись перед ділянками з небезпечним узбіччям (ремонтні роботи, можливість зруйнування узбіччя під впливом природних явищ тощо).

10.3.20 Знак 1.16 «Падіння каміння» повинен установлюватись перед ділянками дороги, на яких можливі обвали, зсуви, снігові лавини та каменепади.

10.3.21 Знак 1.17 «Боковий вітер» повинен установлюватись перед ділянками доріг, що проходять через гірські перевали, високі насипи, мости, шляхопроводи, вздовж урвищ та річок тощо, на яких мож­ливий сильний боковий вітер, або його раптові пориви.

10.3.22Знак 1.18 «Низьколітаючі літаки» повинен установлюватись перед ділянками доріг, що проходять поблизу аеродромів, над якими літаки або вертольоти пролітають на невеликій висоті.

10.3.23 Знак 1.19 «Перехрещення з рухом по колу» повинен установлюватись поза населеними пунктами перед кожним перехрестям, на якому установлені знаки 4.10, у населених пунктах — перед перехрестями, відстань видимості яких становить менше ніж 50 м, а також перед кожним перехрестям, на якому відсутнє стаціонарне освітлення.

10.3.24 Знак 1.20 «Перехрещення з трамвайною колією» повинен установлюватись перед перехре­щенням дороги з трамвайними коліями поза перехрестям, а також перед перехрестями (площами), через які проходять трамвайні колії, якщо відстань видимості колій менша ніж 50 м.

Якщо автомобільна дорога проходить паралельно трамвайним коліям на відстані менше ніж 50 м, то знак 1.20 з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 повинен бути установлений перед перехрещенням з дорогою, що веде в бік трамвайних колій, на відстані 50 м від перехрещення.

10.3.25 Знак 1.21 «Перехрещення рівнозначних доріг» повинен установлюватись перед перехрещенням рівних за значенням доріг, де трикутник видимості на перехресті не відповідає вимогам за­ значеним в ДСТУ 3587.

Знак 1.21 повинен установлюватись також перед перехрестям, на якому треба скасувати чер­говість проїзду, установлену раніше за допомогою знаків пріоритету чи знаками 1.22—1.23.4.

10.3.26  Знаки 1.22 «Перехрещення з другорядною дорогою», 1.23.1—1.23.4 «Прилягання другоряд­ної дороги» повинні застосовуватись поза населеними пунктами на дорогах, позначених знаком 2.3 для
попередження водіїв про перехрещення з другорядною дорогою або про її прилягання.

На знаках 1.23.1—1.23.4 зображення доріг, що прилягають, повинно відповідати реальній конфі­гурації перехрестя.

Знаки 1.23.3 і 1.23.4 повинні застосовуватись у тому разі, коли відстань між місцями прилягання другорядних доріг менша ніж 50 м у населених пунктах і 100 м поза населеними пунктами.

Допускається не установлювати знаки 1.23.1, 1.23.2 перед з'їздами з перехрещень доріг у різних рівнях.

Знаки 1.22—1.23.4 допускається застосовувати для позначання окремих перехресть, на яких не­обхідно установити черговість проїзду, яка б відрізнялась від черговості проїзду перехрестя рівно­значних доріг. Якщо на такому перехресті головна дорога змінює напрямок, то на головній дорозі перед перехрестям повинен бути установлений знак 2.3 з табличкою 7.8.

10.3.27 Знак 1.24 «Світлофорне регулювання» повинен установлюватись поза населеними пунк­тами перед кожним перехрестям, пішохідним переходом або ділянкою дороги, рух на яких регулює світлофор, у населених пунктах — якщо відстань видимості сигналів світлофора становить менше ніж 100 м, а також перед першим після в'їзду до населеного пункту перехрестям або пішохідним перехо­дом із світлофорним регулюванням.

10.3.28 Знак 1.25 «Розвідний міст» повинен установлюватись перед усіма розвідними мостами.

10.3.29 Знак 1.26 «Двосторонній рух» повинен установлюватись перед ділянкою дороги (проїзної частини) з двостороннім рухом, якщо перед нею була ділянка з одностороннім рухом. Знак 1.26 пови­нен застосовуватись незалежно від застосування знака 5.6.

Знак 1.26 не повинен застосовуватись, якщо дорога позначена знаком 5.5, закінчується на Т-подібному перехресті, перехресті з рухом по колу або площі.

10.3.30  Знаки 1.27 «Залізничний переїзд із шлагбаумом» і 1.28 «Залізничний переїзд без шлаг­баума» повинні установлюватись перед усіма залізничними переїздами: 1.27 — перед обладнаним шлагбаумом; 1.28 — перед необладнаним шлагбаумом.

Знаки 1.27 і 1.28 повинні дублюватись на дорогах з трьома і більше смугами для руху в обох на­прямках, а також на дорогах з однією або двома смугами для руху в обох напрямках, якщо відстань видимості переїзду поза населеними пунктами менша ніж 300 м, а в населених пунктах — менша ніж 100 м.

Якщо автомобільна дорога перетинає переїзди, відстань між якими становить менше ніж 50 м, знаки 1.27 і 1.28 повинні установлюватись тільки перед першим переїздом, а в інших випадках — перед кож­ним переїздом.

Якщо автомобільна дорога проходить паралельно залізничній колії на відстані від 20 до 50 м, то на дорозі, що перетинає їх, потрібно додатково установлювати знак 1.27 або 1.28 з табличкою 7.1.1.

Якщо відстань між залізничною колією і дорогою становить менше ніж 20 м, то знаки 1.27 і 1.28 з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 повинні бути установлені на відстані не меншій ніж 50 м перед пе­рехрещенням з дорогою, яка веде в бік переїзду.

10.3.31  Знаки 1.29 «Одноколійна залізниця» і 1.30 «Багатоколійна залізниця» повинні установлю­ватись перед усіма залізничними переїздами без шлагбаума через залізницю відповідно з однією або з двома і більше коліями. У разі наявності на переїзді світлофорної сигналізації знаки 1.29 і 1.30 повинні установлюватись на одній опорі із світлофором, а у разі її відсутності — на відстані не меншій ніж 20 м від найближчої рейки.

10.3.32  Знаки 1.31.1—1.31.6 «Наближення до залізничного переїзду» повинні установлюватись поза
населеними пунктами перед кожним переїздом.

Знаки 1.31.1—1.31.3 повинні установлюватись праворуч від дороги, а знаки 1.31.4—1.31.6 — ліво­руч. Знаки 1.31.1 і 1.31.4 повинні установлюватись з першим (основним та дублюючим) по ходу руху знаком 1.27 або 1.23, знаки 1.31.3 і 1.31.6 — з другим знаком 1.27 або 1.28, а знаки 1.31.2 і 1.31.5 — самостійно, на однаковій відстані між першим і другим знаком 1.27 або 1.28.

Знаки 1.31.1, 1.31.3, 1.31.4 і 1.31.6 повинні розташовуватись під знаком 1.27 або 1.28, установле­ним на висоті відповідно до п.. 10.2.9 даного стандарту. Знаки 1.31,2 і 1.31.5 повинні установлюватись на висоті, що дорівнює висоті встановлювання знаків 1.31.1,1.31.3,1.31.4 і 1.31.6.

10.3.33  Знак 1.32 «Пішохідний перехід» поза населеними пунктами повинен установлюватись

перед усіма позначеними знаками 5.35.1, 5.35.2 і (або) розміткою 1.14 нерегульованими пішохідними пе­реходами, а в населених пунктах — перед переходами, відстань видимості яких менша ніж 150 м.

Знак 1.32 допускається не установлювати перед пішохідними переходами, розміщеними на пере­хрестях.

10.3.34  Знак 1.33 «Діти» повинен установлюватись перед ділянками доріг, на які є вихід з тери­
торії дитячих закладів (дошкільних закладів, шкіл, дитячих таборів тощо), що прилягають безпосеред­
ньо до даної дороги.

Знак 1.33 повинен повторюватись. Перший знак повинен бути установлений на відстані 100 м, а другий — не меншій ніж 50 м від початку небезпечної ділянки. З повторним знаком повинна застосо­вуватись табличка 7.2.1, на якій зазначають довжину ділянки дороги, що прилягає безпосередньо до території* дитячого закладу.

10.3.35  Знак 1.34 «Виїзд велосипедистів» повинен установлюватись поза перехрестями перед перехрещеннями з велосипедною доріжкою, позначеною знаками 4.12, 4.14, а також на ділянці доро­ги де можлива раптова поява велосипедистів та їх рух через проїзну частину.

10.3.36        Знак 1.35 «Перегін худоби» повинен установлюватись перед ділянками доріг, що проляга­ють вздовж ферм, відкритих загонів, пасовищ, де худоба може вийти на проїзну частину дороги, та перед місцями, де переганяють худобу дорогою.

10.3.37 Знак 1.36 «Дикі тварини» повинен установлюватись перед ділянками доріг що пролягають територією заповідників, мисливських господарств, лісових масивів тощо, якщо на них можлива поява диких тварин, і застосовуватись з табличкою 7.2.1.

10.3.38 Знак 1.37 «Дорожні роботи» повинен установлюватись перед місцями проведення будь-яких видів робіт на дорозі. За умов, коли знак неможливо установити згідно з вимогами, викладеними в пп. 10.3.2, 10.3.4, допускається установлювати другий знак 1.37 безпосередньо біля початку ділян­ки проведення робіт, при цьому за початок ділянки потрібно вважати перший за ходом руху напрямний або огороджувальний пристрій. У разі проведення короткострокових робіт, пов'язаних з профілактичним оглядом колодязів підземних інженерних мереж або прибиранням проїзної частини, допускається ус­тановлювати один знак 1.37 на пересувній опорі на відстані 10—15 м від місця проведення робіт.

На дорогах, що мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, знак 1.37 повинен за: стосовуватись разом із знаками 4.7, 4.8, які використовуються для позначення лінії відхилення траєк­торії руху транспортних засобів у місцях проведення ремонтних робіт, знаками 5.24.1, 5.24.2 — на до­рогах, що мають розділювальну смугу, і установлюватись згідно з вимогами пп. 10.3.2 і 10.3.4.

Якщо перед ділянкою дороги, де проводяться дорожні роботи, застосовано й інші знаки, то знак 1.37 повинен установлюватись першим за ходом руху, окрім випадку, коли поза населеними пунктами застосовано знак 5.56.

10.3.39  Знаки 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.37, 1.38 — тимчасові і їх установлюють на час, необхідний для проведення відповідних робіт на дорозі, і повинні мати лише жовте тло.

10.3.40  Знак 1.38 «Затори в дорожньому русі» повинен установлюватись у місцях з недостатньою пропускною спроможністю проїзної частини, де найбільш вірогідне виникнення заторів внаслідок про­ведення дорожніх робіт або недостатньої пропускної спроможності дороги. Знак 1.38 може застосову­ватись з табличками 7.4.1—7.4.7.

10.3.41  Знак 1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)» повинен установлюватись пе­ред небезпечними ділянками доріг у місцях, де ширина проїзної частини, радіуси заокруглень тощо не відповідають вимогам Державних будівельних норм (ДБН), а також перед місцем або ділянкою концент­рації ДТП, визначених у встановленому порядку.

10.4 Знаки пріоритету

10.4.1 Знаки пріоритету застосовуються для зазначання черговості проїзду перехресть, перехре­щень окремих проїзних частин, а також вузьких ділянок доріг.

10.4.2  Знак 2.1 «Дати дорогу» повинен установлюватись безпосередньо перед виїздом на доро­гу, по якій знаками 2.3 або 1.22, 1.23.1—1.23.4 надано переважне право проїзду даного перехрестя, а також на початку смуги розгону.

Якщо у місцях виїзду на дорогу, на якій транспортні засоби користуються переважним правом про­їзду перехрестя, є смуга розгону, то знак 2.1 повинен установлюватись перед початком цієї смуги.

Допускається установлювати знак 2.1 перед виїздами на дорогу з покриттям з лісових просік, по­льових та інших доріг без покриття, а також у місцях виїзду на дорогу з територій гаражів, АЗС, май­данчиків відпочинку тощо.

Знак 2.1 з табличкою 7.1.1 або 7.1.2 на дорогах поза населеними пунктами, за винятком доріг без покриття, повинен установлюватись попередньо на відстані 150—300 м від перехрестя якщо перед перехрестям установлено відповідно знак 2.1 або 2.2.

10.4.3  Знак 2.2 «Проїзд без зупинки заборонено» повинен установлюватись у місцях, де згідно
з вимогами п.10.4.2. може бути установлено знак 2.1, але не забезпечено видимість транспортних за­
собів, які наближаються дорогою, що перетинається.

Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює напрямок, а також перехрестями зі складним плануванням, знак 2.2 повинен установлюватись з табличкою 7.8.

Знак 2.2 повинен установлюватись у місці, з якого для водія транспортного засобу, що зупинив­ся, забезпечено видимість транспортних засобів, які рухаються дорогою, що перетинається.

Знак 2.2 допускається встановлювати перед залізничними переїздами без охорони і перед тими, які не облаштовані світлофорною сигналізацією у тому разі, коли водій, який перебуває від переїзду на розрахунковій відстані видимості дороги, бачить поїзд, що перебуває на відстані не більшій як 50 м від переїзду. Знак 2.2 допускається установлювати також у разі виконання робіт на переїзді. Знак у цьому разі установлюють на відстані 10 м до найближчої рейки.

10.4.4  Знак 2.3 «Головна дорога» повинен застосовуватись для позначення ділянки дороги, під час руху якою транспортні засоби мають переважне право проїзду перехрестя, і установлюється на по­ чатку такої ділянки дороги. У населених пунктах знак 2.3 повинен повторюватись перед кожним пере­ хрестям, де надано переважне право проїзду перехрестя.

Перед перехрестями, на яких головна дорога проходить у прямому напрямку, а на дорозі яка пе­ретинається, є не більше чотирьох смуг, допускається установлювати знак 2.3 розміром 350 х 350 мм.

Допускається не повторювати знак 2.3 перед з'їздами з перехрещень та прилягань доріг в різних рівнях.

Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює напрямок, а також перед перехрестями із склад­ним плануванням знак 2.3 повинен установлюватись з табличкою 7.8 на відстані 150—300 м від перехре­стя поза населеними пунктами, 50—100 м від перехрестя — у населених пунктах.

Перед перехрестями, на яких головна дорога змінює напрямок, а також перехрестями зі складним плануванням, на головній дорозі повинен установлюватись знак 2.3 з табличкою 7.8, а на другорядній — знак 2.1 з табличкою 7.8.

10.4.5 Знаки 2.1 і 2.2 допускається застосовувати для позначення окремих перехресть, на яких
необхідно установити черговість проїзду, відмінну від черговості проїзду перехрестя рівнозначних доріг.
Якщо на такому перехресті головна дорога змінює напрямок, то на головній дорозі перед перехрестям
повинен бути установлений знак 2.3 з табличкою 7.8, а за перехрестям — знак 2.4 якщо на наступно­
му перехресті ця дорога буде другорядною, або знак 2.3 — якщо буде головною.

10.4.6       На регульованих перехрестях знаки 2.1, 2.2 і 2.3 потрібно розміщувати на опорі світлофо­ра, а якщо це неможливо — на відстані не більш ніж 5 м від опори таким чином, щоб вони в обох ви­падках не закривали сигнали основного світлофора.

10.4.7   Знак 2.4 «Кінець головної дороги» повинен застосовуватись для позначення кінця дороги, позначеної знаком 2.3.

Якщо дорога, позначена знаком 2.3, закінчується перед дорогою, учасникам руху по якій надано переважне право проїзду даного перехрестя, то знак 2.4 повинен бути установлений разом із знаком 2.1 або 2.2. В населених пунктах знак 2.4 допускається установлювати попередньо з табличкою 7.1.1.

10.4.8  Знак 2.5 «Перевага зустрічного руху» повинен застосовуватись, щоб заборонити в'їжджа­ти на вузьку ділянку дороги у разі наявності на ній або на протилежному під'їзді до неї зустрічних транс­портних засобів.

10.4.9  Знак 2.6 «Перевага перед зустрічним рухом» повинен застосовуватись для позначення вузь­кої ділянки дороги, під час руху якою водій має перевагу щодо зустрічних транспортних засобів.

10.4.10 Знаки 2.5 і 2.6 потрібно застосовувати, щоб організувати рух в місцях, де роз'їхатися зу­
стрічним транспортним засобам неможливо або небезпечно (вузькі ділянки доріг, мости з шириною про­їзної частини менше 6 м тощо), за умов інтенсивності руху, яка забезпечує саморегулювання зустрі­чного роз'їзду, і видимості всієї вузької ділянки дороги та протилежного в'їзду на неї з кожного кінця вузької ділянки дороги.

На ділянках доріг з поздовжнім схилом знаки 2.5 і 2.6 необхідно застосовувати таким чином, щоб перевага надавалась транспортним засобам, що рухаються вгору.

Знаки 2.5 і 2.6 повинні установлюватись безпосередньо перед вузькою ділянкою дороги з її про­тилежних кінців. Знак 2.5 повинен встановлюватися і попередньо з табличкою 7.1.1 на одній опорі із знаками 1.5.1—1.5.3.

10.5 Заборонні знаки

10.5.1  Заборонні знаки застосовують, щоб ввести обмеження руху або їх скасувати.

10.5.2  Заборонні знаки, окрім спеціально обумовлених даним стандартом випадків, повинні уста­новлюватись безпосередньо перед ділянками доріг, на яких необхідно ввести відповідне обмеження.

10.5.3  Знак 3.1 «Рух заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух усіх транспорт­них засобів на окремих ділянках доріг.

10.5.4  Знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух усіх механічних транспортних засобів.

10.5.5  Знак 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборо­нити рух вантажних автомобілів і автопоїздів (вантажний автомобіль з причепом або напівпричепом) з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, якщо на знаку (на зображенні вантажного автомобі­ля) не зазначено масу, або масою, яка перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин і механізмів, щоб розвантажити найбільш напружені транспортні магістралі або окремі райони населених пунктів.

10.5.6  Знак 3.4 «Рух з причепом заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух ван­тажних автомобілів і тракторів з причепами або напівпричепами будь-якого типу, а також будь-яке бук­сирування механічних транспортних засобів, знак 3.5 «Рух тракторів заборонено» — для заборони руху тракторів і самохідних машин, знак 3.6 «Рух мотоциклів заборонено» —для заборони руху на мотоцик­лах, знак 3.7 «Рух на мопедах заборонено» — для заборони руху на мопедах, знак 3.8 «Рух на велоси­педах заборонено» — для заборони руху на велосипедах, знак 3.11 «Рух гужових возів (саней) заборо­нено» — для заборони руху гужових возів (саней), тварин під сідлом або в'юком, а також проганяти худобу.

10.5.7  Знаки 3.9 «Рух пішоходів заборонено» і 3.10 «Рух з ручними візками заборонено» повинні застосовуватись відповідно, щоб заборонити рух пішоходів і осіб, що рухаються з ручними візками на ділянках доріг, де він недопустимий (транспортні тунелі, мости, шляхопроводи, естакади, що не мають пішохідних доріжок або тротуарів, ділянки доріг, що ремонтуються тощо), і установлюватись з того боку дороги, на якому треба ввести заборону.

10.5.8  Знак 3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено» по­винен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.

10.5.9  Знак 3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено» повинен зас­тосовуватись для заборони руху транспортних засобів, що перевозять вибухонебезпечні вантажі.

10.5.10  Знак 3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, за­боронено» повинен застосовуватись для заборони руху транспортних засобів, що перевозять речови­ни, які забруднюють воду в місцях, де є броди, льодові переправи через водні перешкоди.

10.5.11 Знаки 3.1—3.8, 3.11—3.14 повинні установлюватись на кожному в'їзді на ділянку дороги або територію, де заборонено рух відповідних видів транспортних засобів, при цьому перед боковими виїздами на дорогу знаки 3.1—3.8, 3.11—3.14 повинні застосовуватись з однією з табличок 7.3.1—7.3.3.

10.5.12 Знаки 3.12—3.14 з табличкою 7.1.1 повинні установлюватись безпосередньо перед почат­ком ділянки дороги, перевезення відповідних вантажів якою заборонено (центральна частина міста, житлові масиви і т. ін.).

10.5.13  Знак 3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ...т, заборонено» повинен за­стосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів через штучні споруди (мости, шляхопрово­ди тощо) з обмеженою несучою спроможністю, в тому числі тягачів з причепами або напівпричепами, загальна фактична маса яких (включаючи масу пасажирів і вантажу) перевищує зазначену на знаку.

На знаку повинна зазначатись допустима маса, що встановлена виходячи з фактичної несучої спроможності штучної споруди, визначеної за результатами спеціальних обстежень і випробувань.

10.5.14 Знак 3.16 «Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує ...тс, заборо­нено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів, у яких фактичне наванта­ження на будь-яку вісь більше від зазначеного на знаку. На знаку 3.16 повинно бути зазначено допу­стиме навантаження на вісь, яке визначають виходячи з фактичної несучої спроможності штучної спо­руди або дорожнього одягу.

10.5.15 Знак 3.17 «Рух транспортних засобів, ширина яких перевищує ...м, заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів, габаритна ширина яких з вантажем або без нього більша від зазначеної на знаку.

Ширина, зазначена на знаку 3.17, повинна бути менша за фактичну на 0,2 м. Знак 3.17 допускається повторно установлювати безпосередньо на прогоні або опорі штучної спо­руди.

10.5.16 Знак 3.18 «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ...м, заборонено» повинен
застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів, габаритна висота яких з вантажем або без
нього більша від зазначеної на знаку, якщо відстань від поверхні дорожнього покриття до низу прогінної
будови штучної споруди, лінії електропередачі тощо, дорівнює або менша ніж 5 м.

Висота, яку зазначають на знаку 3.18, повинна бути менша від фактичної на 0,2—0,4 м, зокрема для шляхопроводів, якими проходить автомобільна дорога або залізниця, відповідно на 0,3 або 0,4 м. Різницю між фактичною і зазначеною висотою допускається збільшувати залежно від рівності дорож­нього покриття.

Знак 3.18 допускається повторно установлювати на прогоні штучної споруди, а у разі наявності перед ним габаритних воріт — на воротах.

10.5.17  Знак 3.19 «Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує ...м, заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів (автопоїздів) габаритна довжина яких з вантажем або без нього більша від зазначеної на знаку, на ділянках доріг, де рух або роз'їзд із зустрі­чними транспортними засобами ускладнений (ділянки доріг з вузькою проїзною частиною, тісною за­будовою, крутими поворотами тощо).

10.5.18  У разі встановлення одного із знаків 3.15—3.19 на ділянці дороги поміж перехрестями, на початку ділянки (на найближчому чи одному з ближніх перехресть), повинен бути встановлений такий самий знак з табличкою 7.1.1 та зазначено напрямок об'їзду ділянки на якій введено обмеження.

10.5.19  Знак 3.20 «Рух транспортних засобів без дотримання дистанції ...м, заборонено» повинен застосовуватись у випадках, коли необхідно забезпечити між транспортними засобами, що рухаються, дистанцію не меншу від зазначеної на знаку (на мостах, шляхопроводах з великими прогонами обме­женої вантажопідйомності, льодових переправах, у тунелях тощо).

10.5.20  Знак 3.21 «В'їзд заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити в'їзд усіх транс­портних засобів у випадках, коли треба:

—  запобігти зустрічному руху транспортних засобів на ділянках доріг з одностороннім рухом, при цьому на дорогах з декількома проїзними частинами, відокремленими одна від одної бульваром або підійнятою розділювапьною смугою, знак 3.21 допускається установлювати для кожної проїзної час­тини з одностороннім рухом;

—  запобігти виїзду транспортних засобів назустріч загальному потоку на дорогах, позначених зна­ком 5.8;

—  організувати відокремлений в'їзд і виїзд на майданчиках, що використовуються для стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, АЗС тощо;

—  заборонити в'їзд на окрему смугу руху, при цьому знак 3.21 повинен застосовуватись разом з табличкою 7.9.

У разі установлення знака 3.21 на ділянці дороги між перехрестями, на початку ділянки повинен бути установлений попередній знак 3.21 з табличкою 7.1.1.

Не допускається застосовувати знак 3.21 з табличками 7.3.1—7.3.3, 7.5.1—7.5.8.

10.5.21  Знаки 3.22 «Поворот праворуч заборонено» і 3.23 «Поворот ліворуч заборонено» повинні застосовуватись, щоб заборонити поворот на найближчому перетині проїзних частин у випадках, коли потрібний порядок руху неможливо забезпечити за допомогою знаків 4.1—4.6 або 5.16, 5.18.

10.5.22  Знак 3.24 «Розворот заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити розворот на перехрестях, де цей маневр важко виконати або він створює небезпеку для руху інших транспортних засобів.

Знак 3.24 не повинен застосовуватись для заборони розвороту в розривах розділювальних смуг на ділянках доріг між перехрестями.

10.5.23  На дорогах з двома і більше смугами для руху в даному напрямку дублюючі знаки 3.23 і 3.24 повинні установлюватись над лівою з смуг, якими транспорт рухається у напрямку перехрестя, на дорогах з розділювальною смугою — на розділювальній смузі. На дорогах без розділювальної смуги, де для зустрічного руху є не більше ніж дві смуги, допускається встановлення дублюючого знака з лівого боку дороги.

10.5.24  Знаки 3.25 «Обгін заборонено» і 3.27 «Обгін вантажним автомобілям заборонено» повинні застосовуватись для заборони обгону всіх транспортних засобів відповідно всіма транспортними за­собами або вантажними автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 3,5 т.

Знаки 3.25 і 3.27 повинні застосовуватись на дорогах з однією смугою для руху в одному напрям­ку, якщо залежно від інтенсивності руху, ширини, стану проїзної частини створюється підвищена не­безпека зустрічних зіткнень, при цьому знаки належить застосовувати з однією з табличок 7.4.4—7.4.7, а також разом з розміткою 1.1 згідно ДСТУ 2587.

Знак 3.25 застосовується, у разі потреби, на ділянках доріг з обмеженою видимістю. Мінімальну відстань видимості залежно від швидкості руху наведено в таблиці 18.

Таблиця 18

Умова

Швидкість руху, км/год

ЗО

40

50

60

80

100

120

і більше

Мінімальна відстань видимості, що забезпечує безпеку руху за даної швидкості, м

80

100

120

150

200

280

350

Примітка 1. Для доріг, що будуються, повинна прийматись швидкість, яка відповідає 70 % розрахункової швид­кості, а для доріг, що експлуатуються — швидкість, яку на даній ділянці не перевищують 85 % транспортних засобів.

Примітка 2. За відстань видимості вважають відстань, на якій з висоти 1,2 м (рівень очей водія легкового ав­томобіля) можна побачити предмет, розташований на висоті 1,2 м над рівнем проїзної частини.

10.5.25 Знак 3.29 «Обмеження максимальної швидкості» повинен застосовуватись, щоб заборо­нити рух всіх транспортних засобів з більшою швидкістю, ніж зазначено на знаку, у разі потреби вве­дення на ділянці дороги іншої максимальної швидкості, ніж на попередній ділянці.

На дорогах мінімальна межа обмеження швидкості не повинна бути нижче ніж 40 км/год, крім ви­падків, коли обмеження вводиться на ділянках із слизьким покриттям (ожеледиця, сніговий накат).

У разі обмеження швидкості руху на небезпечних ділянках дороги (населені пункти, небезпечні повороти, ділянки з обмеженою видимістю, місця звуження дороги тощо) зона дії знака повинна виз­начатись довжиною небезпечної ділянки.

Оскільки зона дії знаку 3.29 поширюється до перехрестя, то в разі потреби обмежити швидкість руху на небезпечній ділянці за перехрестям, треба повторно встановити знак 3.29.

Якщо обмеження максимальної швидкості, що його вводять на даній ділянці дороги, більш ніж на 20 км/год змінює її значення проти дозволеної швидкості руху на попередній ділянці, то треба викори­стовувати ступінчасте обмеження швидкості з кроком не більше ніж 20 км/год послідовним встановлен­ням знаків 3.29, розміщених один від одного на відстані від 100 до 150 м.

Ступінчасте обмеження швидкості не повинно застосовуватись перед населеними пунктами, по­значеними знаком 5.45, якщо видимість знаку становить більше 150 м.

Знак 3.29 слід установлювати з табличкою 7.4.4, що зазначає час його дії, якщо обмеження вво­дять на визначені години, наприклад, біля шкіл, заводських прохідних і т. ін.

Величину допустимої швидкості руху в населених пунктах слід установлювати залежно від їх дов­жини, відстані від краю проїзної частини до лінії забудови, інтенсивності пішохідного руху. Цю за­лежність наведено в таблиці 19.

Таблиця 19

Відстань від краю проїзної частини до лінії забудови, м

Допустима швидкість руху (км/год) у населених пунктах протяжністю забудови

менш ніж 1 км

більш ніж 1 км

Менше 5

50

40

                5-Ю

60

50

10-15

60

60

15-25

70*

60

* Обмеження швидкості в населених пунктах, що позначені знаком 5.47 (з синім тлом)

Обмеження швидкості руху на спусках доцільно вводити, якщо спуск закінчується кривою в плані малого радіуса, мостом з шириною проїзної частини, що дорівнює або менша від ширини проїзної ча­стини дороги і т.ін. У разі визначення максимальної межі обмеження швидкості в кінці спусків необхі­дно враховувати дорожні умови, відповідно до таблиці 20.

Таблиця 20

      Дорожні умови в кінці спуску

Допустима швидкість, км/год

Радіус кривої, м:

менше 100

100-200

200-400

40

 50

60

Ширина проїзної частини малого моста відносно ширини дороги

дорівнює

менше на 1 м

60

 40

На прямих горизонтальних ділянках дороги перед малими мостами з однією смугою руху в кожному напрямку максимально допустиму швидкість слід визначати для всього транспортного пото­ку відповідно до таблиці 21.

Таблиця 21

Ширина проїзної частини моста

Допустима швидкість, км/год

дорівнює ширині дороги менша

ширини дороги на 1 м

70

50

10.5.26 Знак 3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості» повинен застосовуватись у тому разі, коли швидкість треба обмежити на якійсь території (зона відпочинку, парк, автодром і т. ін., де немає чітко визначених доріг).

10.5.27  Знаки 3.26 «Кінець заборони обгону», 3.28 «Кінець заборони обгону вантажним автомобі­лям», 3.30 «Кінець обмеження максимальної швидкості», 3.32 «Кінець зони обмеження максимальної швидкості» і 3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень» повинні застосовуватись для позначення кінця зони дії знаків 3.25, 3.27, 3.29 і 3.31, якщо немає потреби поширювати цю зону дії до найближчого за ходом руху перехрестя або до кінця населеного пункту.    •

На дорогах з однією, двома або трьома смугами для руху в обох напрямках знаки 3.26, 3.28, 3.30, 3.32 і 3.42 допускається розташовувати тільки з лівого боку дороги на зворотному боці знаків 3.25, 3.27, 3.29 і 3.31, призначених для водіїв транспортних засобів, які рухаються в зустрічному напрямку.

10.5.28  Знак 3.33 «Подачу звукового сигналу заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборо­нити користування звуковими сигналами поза населеними пунктами.

10.5.29  Знак 3.34 «Зупинку заборонено» повинен застосовуватись, щоб заборонити зупинки транс­портних засобів і установлюється з того боку дороги, на якому вводиться заборона.

На ділянках доріг з кількістю смуг для руху в одному напрямку не менше двох знак 3.34 «Зупин­ку заборонено» повинен застосовуватись там, де, залежно від інтенсивності руху (таблиця 22), під час об'їзду транспортних засобів, що зупинилися, створюється підвищена небезпека зіткнень.

Таблиця 22

Значення дороги

Інтенсивність руху по смузі, авт./год (середня)

Безперервного руху

більше 600

Регульованого руху

більше 350

Інші дороги

більше 300

Знак 3.34 слід встановлювати з обох боків дороги у місцях перетину її повітряними лініями елек­тропередачі напругою 330 кВ і більше на відстані не менше 10 м від межі охоронної зони цих ліній.

10.5.30  Знаки 3.35 «Стоянку заборонено», 3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця» і 3.37
«Стоянку заборонено в парні числа місяця» повинні застосовуватись, щоб заборонити стоянку транс­
портних засобів, відповідно, в усі дні, у непарні чи парні числа місяця і установлювати з того боку дороги, на якому вводять заборону.

У населених пунктах дорожні знаки 3.34—3.37 повинні застосовуватись з табличками 7.2.2—7.2.6, 7.4.1—7.4.7,7.5.1—7.5.6,7.18.

У разі одночасного застосування з обох боків проїзної частини знаків 3.36 і 3.37 час переміщення транспортних засобів з одного боку дороги на інший встановлюється з 19 год 00 хв до 24 год 00 хв.

У випадках, коли необхідно заборонити зупинку або стоянку вздовж одного боку площі, фасаду будинку тощо, і знаки 3.34—3.37 не можуть бути установлені так, щоб усі водії були поінформовані про введену заборону, допускається установлювати ці знаки разом з однією з табличок 7.2.5 чи 7.2.6 або з обома табличками одночасно навпроти в'їзду на площу, під'їзду до будинку тощо, лицьовою части­ною в бік водіїв транспортних засобів, що під'їжджають.

Якщо немає потреби поширювати дію знаків 3.34—3.37 до найближчого за ходом руху перехрес­тя, то в кінці зони дії цих знаків установлюють відповідні знаки з табличкою 7.2.3, а посередині — з табличкою 7.2.4 (чому віддають перевагу)> або застосовують табличку 7.2.2 у разі зони дії знаків до 100 м.

Допускається застосовувати знак 3.34 разом з розміткою 1.4, а знак 3.35 з розміткою 1.10 за ДСТУ 2587, у цьому разі зону дії знаків визначає довжина лінії розмітки.

10.5.31  Знак 3.38 «Зона обмеженої стоянки» повинен застосовуватись за наявності чітко виявленої зони (окрема територія, площа тощо), на якій тривалість стоянки обмежена, незалежно від того, чи ще платна стоянка чи безплатна. У нижній частині знака або на додаткових табличках 7.4.1—7.4.7, 7.19 вказують дні і години доби, протягом яких діють обмеження, а також його умови. В кінці зони повинен бути установлений знак 3.39 «Кінець зони обмеженої стоянки».

10.5.32   Знак 3.40 «Митниця» повинен застосовуватись, щоб заборонити транспортним засобам проїзд без зупинки біля митниці і установлюватись безпосередньо перед в'їздом на територію митниці.

10.5.33  Знак 3.41 «Контроль» повинен застосовуватись, щоб заборонити транспортним засобам проїзд без зупинки біля контрольного пункту і установлюватись у місці, де повинен зупинитись транс­портний засіб. Допускається установлювати знак 3.41 на спеціальних карантинних постах.

10.5.34  Знак 3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень» повинен застосовуватись, щоб позначити кінець зони дії одночасно декількох із знаків: 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.33—3.38.

10.5.35  Знак 3.43 «Небезпека» повинен застосовуватись, щоб заборонити рух транспортних засобів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху (зсув ґрунту, падіння каміння, сильний снігопад, повінь тощо).

10.5.36 Дія знаків 3.1—3.15, 3.19—3.21, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33—3.37 поширюється від місця уста­новлення до найближчого перехрестя за знаком, а в населеному пункті у разі відсутності перехресть — до кінця населеного пункту. Дія знаків не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги тери­торій і в місцях перехрещення (прилягання) польових, лісових та інших доріг без покриття, перед яки­ми не встановлені знаки пріоритету.

Зазначені знаки повинні бути повторно установлені після закінчення населеного пункту або без­посередньо за перехрестям у разі необхідності збереження обмежень, введених знаком, установленим відповідно до перехрестя або кінця населеного пункту. У разі необхідності зону дії знаків допускаєть­ся зменшувати:

—   для знаків 3.20, 3.33 — застосуванням таблички 7.2.1;

—   для знаків 3.25, 3.27 і 3.29 — установленням у кінці зони їх дії відповідно знаків 3.26, 3.28 і 3.30 або використанням таблички 7.2.1 (якщо зона дії не перевищує 100 м). Зону дії знака 3.29 допускається зменшувати установленням знака 3.29 з іншим значенням максимальної швидкості руху;

— для знаків 3.34—3.37 — установленням в кінці зони їх дії повторних знаків 3.34—3.37 з таблич­кою 7.2.3 (чому віддають перевагу).

10.6 Наказові знаки

10.6.1 Наказові знаки застосовують для введення необхідних режимів руху.

10.6.2 Знаки 4.1 «Рух прямо», 4.2 «Рух праворуч», 4.3 «Рух ліворуч», 4.4 «Рух прямо або право­руч», 4.5 «Рух прямо або ліворуч», 4.6 «Рух праворуч або ліворуч» повинні застосовуватись, щоб доз­волити рух на найближчому перехрещенні проїзних частин у напрямках, зазначених стрілками на зна­ку, а знаки 4.3, 4.5 і 4.6 — і розвороту.

Дія знаків 4.1—4.6 не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за установленими для них маршрутами.

Якщо для регулювання руху на перехресті можуть бути використані як наказові знаки 4.3 чи 4.5, так і заборонний знак 3.22, належить застосовувати наказові знаки.

10.6.3  На дорогах з двома і більше смугами для руху в даному напрямку знаки 4.1, 4.3,4.5 повинні установлюватись також над лівою з смуг, якими транспорт рухається в бік перехрестя. При цьому на дорогах з розділювальною смугою допускається установлювати знаки на розділювальніи смузі, а на дорогах без розділювальної смуги, якщо кількість смуг для зустрічного руху не більша ніж дві, — з лівого боку дороги.

10.6.4 Знак 4.1 слід застосовувати також, щоб заборонити розвороти у розривах розділювальної смуги на ділянках доріг між перехрестями, при цьому знак належить установлювати тільки на розділю­вальніи смузі.

У разі необхідності знак 4.1 допускається застосовувати для дублювання розмітки 1.1 і 1.3, на­несеної для розділювання зустрічних потоків транспортних засобів, при цьому знак 4.1 повинен уста­новлюватись безпосередньо на початку ділянки дороги. Дія знака в цьому разі поширюється до най­ближчого перехрестя.

10.6.5 Знаки 4.7 «Об'їзд перешкоди з правого боку», 4.8 «Об'їзд перешкоди з лівого боку», 4.9 «Об'їзд перешкоди з правого або лівого боку» повинні застосовуватись, щоб зазначити, що об'їзд острівців безпеки і різноманітних перешкод, що знаходяться на проїзній частині, дозволяється з боку (боків), зазначеного стрілкою (стрілками) на знаках.

У разі встановлення знаків 4.7—4.9 на стійках допускається під знаком встановлювати щити роз­міром 350 х 700 мм та нанесеною на них розміткою 2.3.

В місцях проведення ремонтних робіт знаки 4.7 і 4.8 допускається застосовувати для позначен­ня лінії відхилення траєкторії руху транспортних засобів від перешкоди, яка повинна бути утворена не менше ніж п'ятьма знаками, при цьому нахил лінії до осі дороги повинен бути не менший ніж 1:10, 1:20, 1:50, якщо дозволена швидкість руху 40, 60 і більше 60 км/год відповідно.

10.6.6  Знак 4.10 «Круговий рух» повинен застосовуватись, щоб дозволити рух тільки у зазначе­ному стрілками напрямку, якщо організовано круговий рух транспортних засобів на перехресті (площі). Знак повинен установлюватись на кожному в'їзді на перехрестя (площу) з рухом по колу.

10.6.7  Знак 4.11 «Рух легкових автомобілів» повинен застосовуватись, щоб дозволити рух тільки легкових автомобілів, маршрутних транспортних засобів, що рухаються за установленими маршрута­ми, мотоциклів, автобусів, а також вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не пере­вищує 3,5 т.

Дія знака не поширюється на інші транспортні засоби, які обслуговують підприємства, розташо­вані в позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що належать громадянам, які мешкають або пра­цюють у цій зоні. Такі транспортні засоби повинні в'їжджати в позначену зону і виїжджати з неї за найкоротшими маршрутами.

Знак 4.11 повинен установлюватись на кожному виїзді на дорогу, рух якою дозволяється тільки зазначених транспортних засобів, при цьому перед боковими виїздами знаки повинні бути доповнені табличками 7.3.1—7.3.3.

10.6.8  Знак 4.12 «Доріжка для велосипедистів» повинен застосовуватись, щоб позначати доріжки, рухатися якими дозволено тільки на велосипедах і мопедах.

Якщо смугу, призначену для руху велосипедистів, відокремлено від основної проїзної частини розміткою 1.1 за ДСТУ 2587, знак 4.12 у поєднанні з табличкою 7.9 повинен бути розташований над смугою. Якщо смугу відокремлено від основної проїзної частини бордюром або бар'єром, знак допус­кається установлювати праворуч від смуги.

Знак 4.12 повинен повторюватись після кожного перетину велосипедної доріжки з дорогою.

10.6.9  Знак 4.13 «Доріжка для пішоходів» повинен застосовуватись для позначення доріжок, при­
значених тільки для руху пішоходів, а також для позначення пішохідних зон або ділянок доріг, виділе­них для руху тільки пішоходів.

Знак 4.13 повинен повторюватись після кожного перетину пішохідної доріжки з дорогою.

10.6.10  Знак 4.14 «Доріжка для пішоходів і велосипедистів» повинен застосовуватись для позна­чення доріжки, призначеної для двох категорій учасників дорожнього руху (пішоходів і велосипедистів).
У цьому разі рух інших учасників руху забороняється.

Знак 4.14 установлюється на початку доріжки і дублюється після кожного перехрестя.

10.6.11 Знак 4.15 «Доріжка для вершників» зазначає, що доріжку, на початку якої він установле­ний, призначено для вершників. Вершники повинні користуватися цією доріжкою, якщо вона проходить вздовж проїзної частини дороги. Знак 4.15 повинен дублюватись після кожного перехрестя.

10.6.12 Знак 4,16 «Обмеження мінімальної швидкості» повинен застосовуватись для зазначення того, що на дорозі або окремій смузі проїзної частини, наприклад, на затяжних підйомах, рух дозволяєть­ся тільки із зазначеною або більшою швидкістю,

10.6.13  Знак 4.17 «Кінець обмеження мінімальної швидкості» повинен застосовуватись для позна­чення кінця зони дії знака 4.16.

10.7 Інформаційно-вказівні знаки

10.7.1  Інформаційно-вказівні знаки застосовують для інформування учасників руху про особливості режиму руху або про розташування на шляху прямування населених пунктів та інших об'єктів.

10.7.2  Знак 5.1 «Автомагістраль» повинен застосовуватись для позначення доріг, на яких встанов­лено відповідні режими руху згідно з Правилами дорожнього руху. Знак 5.1 повинен установлюватись на початку автомагістралі.

Знак 5.1 повинен установлюватись з табличкою 7.1.1 перед найближчим до початку автомагіст­ралі місцем для розвороту або перехрестям; з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 — перед з'їздами на автома­гістраль. Знак 5.1 допускається повторювати після виїзду на автомагістраль.

10.7.3  Знак 5.2 «Кінець автомагістралі» повинен застосовуватись для позначення кінця
автомагістралі. Знак 5.2 повинен установлюватись у кінці автомагістралі і на початку з'їздів з неї, а
також попередньо з табличкою 7.1.1 на відстані 400 і 1000 м від кінця автомагістралі.

10.7.4  Знак 5.3 «Дорога для автомобілів» повинен застосовуватись для позначення дороги, при­
значеної тільки для руху автомобілів, автобусів та мотоциклів, і установлюватись на початку дороги.
Знак 5.3 повинен установлюватись:

—  з табличкою 7.1.1 — перед найближчим до початку цієї дороги місцем для розвороту або пе­рехрестям;

—  з табличкою 7.1.3 або 7.1.4 — перед виїздами на неї;

—  з однією з табличок 7.3.1—7.3.3 — перед перетином з дорогою, позначеною знаком 5.3. У цьому разі, якщо перед перехрестям є знак 2.1 або 2.2, знак 5.3 з відповідною табличкою повинен установлюватись разом з ним.

10.7.5  Знак 5.4 «Кінець дороги для автомобілів» повинен застосовуватись для позначення кінця дороги, позначеної знаком 5.3.

10.7.6  Знак 5.5 «Дорога з одностороннім рухом» повинен застосовуватись для позначення доро­ги або відокремленої проїзної частини, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

Знак 5.5 повинен установлюватись на початку дороги або відокремленої проїзної частини з одностороннім рухом і повторюватись після перехресть.

Знак 5.5 допускається не установлювати на початку проїзної частини з одностороннім рухом, відокремленої від проїзної частини з зустрічним рухом розділювальною смугою. Також допускається не установлювати знак 5.5 на з'їздах розв'язок на різних рівнях, з одностороннім рухом.

10.7.7  Знак 5.6 «Кінець дороги з одностороннім рухом» повинен застосовуватись для зазначен­ня кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5. Знак 5.6 допускається установлювати попередньо з табличкою 7.1.1.

10.7.8  Знаки 5.7.1 і 5.7.2 «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом» повинні застосовуватись для позначення виїзду на проїзну частину дороги з однобічним рухом і установлюватись перед усіма бо­ковими виїздами на неї.

Якщо біля виїзду на дорогу на одній опорі установлюють декілька різних знаків, то знаки 5.7.1 і 5.7.2 повинні розміщуватись над іншими знаками.

10.7.9  Знак 5.8 «Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» повинен застосовуватись для позначення дороги, де рух транспортних, засобів, що рухаються за установленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою назустріч загальному потоку транспортних за­собів. Знак повинен установлюватись на початку дороги над проїзною частиною або з обох боків дороги; знак повинен повторюватись після перехресть протягом усієї ділянки дороги, що має цю смугу.

10.7.10  Знак 5.9 «Кінець дороги із смугою для руху маршрутних транспортних засобів» повинен застосовуватись для позначення кінця дії знака 5.8.

10.7.11  Знаки 5.10.1 і 5.10.2 «Виїзд на дорогу із смугою для руху маршрутних транспортних за­собів» повинні застосовуватись для позначення виїзду на дорогу, де рух транспортних засобів, що рухаються встановленими маршрутами, здійснюється спеціально виділеною смугою назустріч загаль­ному потоку транспортних засобів, і установлюються перед всіма боковими виїздами на дорогу.

10.7.12  Знак 5.11 «Смуга для руху маршрутних транспортних засобів» повинен застосовуватись для позначення смуги, призначеної для руху тільки транспортних засобів, що рухаються за установ­леними маршрутами, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів. Знак 5.11 повинен установлюватись над позначеною смугою. Допускається встановлювати знак 5.11 праворуч від дороги, якщо він позначає праву смугу.

Знак повинен повторюватись після кожного перехрестя протягом усієї ділянки дороги, де рух мар­шрутних транспортних засобів організовано відокремленою смугою.

10.7.13  Знак 5.12 «Кінець смуги для руху маршрутних транспортних засобів» повинен за­стосовуватись для позначення кінця смуги, позначеної знаком 5.11.

10.7.14   Знак 5.13 «Дорога з реверсивним рухом» повинен застосовуватись для позначення доріг, де за допомогою реверсивних світлофорів або знаків 5.17.1, 5.17.2, 5.19 із змінним зображенням мож­на регулювати рух транспортних засобів по окремих смугах проїзної частини, і установлюватись на початку дороги. Допускається повторювати знак після перехресть із складним плануванням.

10.7.15  Знак 5.14 «Кінець дороги з реверсивним рухом» повинен застосовуватись для позначен­ня кінця дороги, позначеної знаком 5.13.

10.7.16  Знак 5.15 «Виїзд на дорогу з реверсивним рухом» повинен застосовуватись для позначен­ня виїзду на дорогу, позначену знаком 5.13, і установлюватись на всіх бокових виїздах.

10.7.17  Знаки 5.16 «Напрямки руху по смугах», 5.18 «Напрямок руху по смузі» повинні за­
стосовуватись для зазначення кількості смуг і дозволених напрямків руху кожною з них на перехресті, де потрібно забезпечити використання смуг відповідно до інтенсивності руху транспортних засобів за різними напрямками.

Зображені стрілками на знаках 5.16, 5.18 напрямки руху повинні чітко відображати дозволені на­прямки руху по смугам відповідно до конкретної схеми організації дорожнього руху.

Дія знаків 5.16, 5.18, установлених перед перехрестям, поширюється на перехрестя, якщо знаки 5.16, 5.18, установлені на перехресті, не дають інших вказівок.

Знаки повинні установлюватись над проїзною частиною дороги так, щоб водії мали змогу своє­часно здійснити необхідні перестроювання. Кожний знак 5.18 повинен розміщуватись над серединою смуги, для якої його призначено.

На дорогах, що мають перед перехрестям більше ніж три смуги для руху в один бік, знаки 5.16, 5.18 повинні бути установлені і попередньо: у населених пунктах на відстані 50—100 м, поза ними — на відстані 150—300 м. На інших дорогах у разі необхідності знаки 5.16, 5.18 допускається установлю­вати попередньо на такій самій відстані.

Поза населеними пунктами на дорогах, що мають перед перехрестям не більше ніж три, а в на­селених пунктах — не більше ніж дві смуги для руху в один бік, знак 5.16 допускається установлюва­ти праворуч від дороги, при цьому повинен бути установлений і попередній знак 5.16. За наявності знаків 5.16, 5.18 знаки 4.1—4.6 застосовувати не слід.

10.7.18  Знаки 5,17.1, 5.17.2 «Напрямок руху по смугах», 5.19 «Використання смуги руху» повинні застосовуватись для зазначення напрямків руху кожною з смуг і установлюватись за кожним перехре­стям протягом усієї ділянки дороги, розділеної на смуги.

Знаки 5.17.1 і 5.17.2 з відповідною кількістю стрілок повинні застосовуватись на ділянках доріг, що мають непарну кількість смуг.

Знак 5.19 із зображенням знака, що забороняє (дозволяє) рух одного з видів транспортних засобів, повинен застосовуватись щоб заборонити (дозволити) рух зазначених транспортних засобів відповід­ною смугою.

Допускається застосовувати багатопозиційні знаки 5.17.1, 5.17.21, 5.19 із змінною інформацією, щоб організувати реверсивний рух, знаки в цьому разі повинні установлюватись за кожним перехрес­тям протягом всієї ділянки дороги.

10.7.19  Знаки 5.20.1, 5.20.2 «Початок додаткової смуги руху» повинні застосовуватись для позначення початку додаткової смуги на підйомі або смуги гальмування на перехрещенні в одному або різних рівнях і установлюються безпосередньо перед початком відгону такої смуги.

Знак 5.20.2 із зображенням знака 4.16 повинен застосовуватись у випадках, коли необхідно уста­новити мінімально допустиму швидкість на лівій смузі, що веде на підйом.

Як мінімально допустиму швидкість на знаку зазначають швидкість, яку перевищує 50 % транс­портних засобів, що рухаються на підйом. Швидкість вимірюють у кінці підйому, отриману величину округлюють у менший бік до значення, кратного 10.

10.7.20  Знак 5.20.3 «Початок додаткової смуги руху» повинен застосовуватись для позначення смуги гальмування, призначеної для повороту ліворуч або розвороту.

10.7.21  Знак 5.21.1 «Кінець додаткової смуги руху» повинен застосовуватись для позначення кінця додаткової смуги на підйомі або смуги розгону на перетині в одному або різних рівнях і установлюватись на відстані 50 м від кінця смуги.

10.7.22  Знак 5.21.2 «Кінець додаткової смуги руху» повинен застосовуватись для позначення кінця смуги, призначеної для руху в даному напрямку, у цьому разі знак повинен установлюватись біля по­чатку перехідної лінії розмітки.

10.7.23  Знак 5.22 «Прилягання смуги для розгону транспортних засобів» повинен застосовуватись для інформування учасників руху про наявність спереду за ходом руху прилягання смуги для розгону транспортних засобів.

Знак 5.22 повинен установлюватись поза населеними пунктами за 150—300 м до початку смуги розгону.

На розв'язках знак 5.22 установлюватись не повинен.

10.7.24  Знак 5.23 «Прилягання додаткової смуги руху з правого боку» повинен застосовуватись для інформування учасників руху про прилягання до дороги смуги, якою транспорт рухається в тому самому напрямку. Знак 5.23 повинен установлюватись за 150—300 м до початку додаткової смуги.

10.7.25  Знаки 5.24.1 і 5.24.2 «Зміна напрямку руху на дорозі з розділювальною смугою» повинні застосовуватись на дорогах з розділювальною смугою відповідно для зазначення напрямку об'їзду закритої для руху ділянки проїзної частини і напрямку руху для повернення на праву проїзну частину.

Знак 5.24.1 з табличкою 7.1.1 установлюють з обох боків проїзної частини на відстані 50 — 100 м, а поза населеними пунктами, крім того, і за 300 м від розриву в розділювальній смузі, по якому здійснюється переїзд на проїзну частину, призначену для руху в зустрічному напрямку.

Знак 5.24.2 з табличкою 7.1.1 установлюють з обох боків проїзної частини на відстані 50—100 м до розриву в розділювальній смузі, по якому здійснюється переїзд на праву проїзну частину.

10.7.26 Знак 5.25 «Смуга руху для аварійної зупинки» застосовується для зазначення смуги руху для аварійної зупинки (на гірських перевалах, крутих спусках тощо) у разі відмови у роботі гальмової системи. Знак 5.25 установлюється за 50—300 м до початку смуги аварійного гальмування.

10.7.27 Знаки 5.26 «Місце для розвороту» і 5.27 «Зона для розвороту» повинні застосовуватись для позначення розривів у розділювальній смузі, де дозволяється розворот, а на дорогах без розді-лювальної смуги — місць, де можна безпечно виконати розворот.

Знаки 5.26 і 5.27 установлюються безпосередньо в місцях, призначених для розвороту, а попередні знаки на відстані 50—150 м у населених пунктах і 150—300 м поза ними.

10.7.28  Знаки 5.28.1 і 5.28.2 «Напрямок руху для вантажних автомобілів» повинні застосовуватись
для зазначення рекомендованого маршруту руху вантажним автомобілям, самохідним машинам і ме­ханізмам.

Стрілка, що її наносять на знаках 5.28.1 і 5.28.2 повинна точно і зрозуміло вказувати на рекомен­дований напрямок руху для вантажних автомобілів.

Протягом об'їзного маршруту руху знаки 5.28.1 і 5.28.2 повинні установлюватись перед кожним перехрестям. Знаки 5.28.1 і 5.28.2 допускається установлювати попередньо за 100—150 м до перехре­стя, де починається маршрут.

10.7.29  Знаки 5.29.1—5.29.3 «Тупик» повинні застосовуватись для позначення доріг, що не мають
наскрізного проїзду.

Знак 5.29.1 повинен установлюватись на початку дороги, знаки 5.29.2 і 5.29.3 — перед перетином із зазначеною дорогою. Знаки 5.29.1 — 5.29.3 не повинні застосовуватись як попередні, якщо в подаль­шому рух дорогою заборонено знаком 3.1 або 3.21.

10.7.30  Знак 5.30 «Рекомендована швидкість» повинен застосовуватись для зазначення швидкості, з якою рекомендується рух на даній ділянці дороги, і установлюватись на початку ділянки, при цьому зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя.

Допускається застосування багатопозиційних знаків 5.30 із змінною інформацією.

10.7.31  Знаки 5.31 «Житлова зона» і 5.32 «Кінець житлової зони» повинні застосовуватись для
позначення початку і кінця житлової зони, на території якої діють особливі умови руху, визначені ПДР.

Знак 5.31 повинен установлюватись з правого боку всіх доріг, що ведуть до житлової зони, знак 5.32 — на виїзді з житлової зони. Допускається розміщувати знак 5.32 на зворотному боці знака 5.31. Не повинні позначатись знаками 5.31 і 5.32 території подвір'їв житлових будинків.

10.7.32  Знаки 5.33 «Пішохідна зона» і 5.34 «Кінець пішохідної зони» повинні застосовуватись для
позначення початку і кінця пішохідної зони, на території якої проїзд транспортних засобів заборонено
(історичні місця, центральні частини міст тощо).

Знак 5.33 повинен установлюватись з правого боку дороги або над дорогою на початку зони, знак 5.34 — в кінці зони.

10.7.33  Знаки 5.35.1 і 5.35.2 «Пішохідний перехід» повинні застосовуватись для позначення місць,
призначених для організованого переходу пішоходів через проїзну частину, якщо інтенсивність руху
автотранспорту перевищує 300 авт/год в обох напрямках та більше 100 пішоходів перетинають проїзну
частину хоча б в одну годину будь-якого дня тижня.

Знак 5.35.1 повинен установлюватись праворуч від дороги, знак 5.35.2 — ліворуч. На дорогах з розділювальною смугою, де кожна з проїзних частин має дві і більше смуг руху, знак 5.2 повинен ус­тановлюватись ліворуч від кожної з проїзних частин на розділювальній смузі.

У разі відсутності на переході розмітки 1.14.1—1.14.3 знаки 5.35.1 і 5.35.2 повинні бути установ­лені так, щоб знак 5.35.1 містився відносно транспортних засобів, що наближаються до переходу, на ближній межі переходу, а знак 5.35.2 — на дальній.

Ширину нерозміченого пішохідного переходу, що міститься між поперечними перетинами дороги, де встановлені знаки 5.35.1 і 5.35.2, повинна визначатись залежно від інтенсивності пішохідного по­току з розрахунку 1 м на 500 піш/год, але становити не менш ніж 4 м.

Знак 5.35.2 допускається розташовувати на зворотному боці знака 5.35.1, призначеного для водіїв зустрічного напрямку.

На регульованих перехрестях, зокрема і на тих, які позначено дорожньою розміткою 1.14.3 і світло­форну сигналізацію не переводять у режим жовтого миготіння, знаки 5.35.1 і 5.35.2 можна не встанов­лювати.

На нерегульованих перехрестях з нерозміченими пішохідними переходами за умови, що внутріш­ня межа переходу співпаде з краєм проїзної частини, знаки 5.35.1 і 5.35.2 допускається установлювати тільки на зовнішніх межах переходу.

10.7.34  Знаки 5.36.1, 5.36.2 «Підземний пішохідний перехід» і 5.37.1, 5.37.2 «Надземний пішохід­ний перехід» повинні використовуватись для позначення відповідно підземних та надземних пішохід­них переходів і установлюватись зображенням назустріч рухові основних пішохідних потоків біля сходів пішохідних тунелів, мостів і шляхопроводів.

10.7.35  Знак 5.38 «Місце для стоянки» повинен застосовуватись для позначення в населених пун­ктах місць, а поза ними — майданчиків, спеціально відведених для стоянки транспортних засобів.

10.7.36  Знаки 5.39 «Зона стоянки» і 5.40 «Кінець зони стоянки» повинні застосовуватись для по­значення початку і кінця зони, де дозволяється стоянка на проїзній частині або проїзній частині та тро­туарі.

Знак 5.39 з однією з табличок 7.6.1—7.6.5 повинен застосовуватись для позначення способу по­ставлення автомобіля.

10.7.37  Знаки 5.41 «Місце зупинки автобуса», 5.42 «Місце зупинки трамвая» і 5.43 «Місце зупин­
ки тролейбуса» повинні застосовуватись для позначення зупинкових пунктів відповідних видів транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами.

Знаки 5.41—5.43 встановлюються на ближньому за напрямком руху транспортних засобів краю зупинкового пункту.

Якщо знаки 5.41—5.43 установлюються на павільйоні, то їх належить розташовувати над краєм павільйону, повернутим у бік транспортних засобів, що наближаються до нього. Якщо знаки, у разі на­явності павільйону, установлюють на самостійній опорі, то опора повинна міститися на рівні ближнього за напрямком руху краю павільйону, а знак — повернутий у бік транспортних засобів, що наближаються до нього.

Поза населеними пунктами знаки повинні установлюватись на висоті, визначеній для знаків да­ної дороги.

10.7.38  Знак 5.44 «Місце зупинки таксі» застосовується для позначення стоянок легкових таксі.

10.7.39  Знаки 5.45 «Початок населеного пункту» і 5.46 «Кінець населеного пункту» повинні засто­совуватись для позначення населеного пункту (відповідно початку та кінця), в якому діють спеціальні вимоги, що регулюють порядок руху в населених пунктах, і установлюються на фактичній межі забу­дови, яка прилягає до дороги.

На дорогах з однією, двома або трьома смугами для руху в обох напрямках знак 5.46 допускається розміщувати ліворуч, на зворотному боці знака 5.45, призначеного для зустрічного руху.

10.7.40  Знаки 5.47 «Початок населеного пункту» і 5.48 «Кінець населеного пункту» повинні засто­-
совуватись для позначення початку та кінця населеного пункту, в якому на дорозі де встановлені ці
знаки не діють вимоги Правил дорожнього руху, які регулюють порядок руху у населених пунктах.

На дорогах з однією, двома або трьома смугами для руху в обох напрямках знак 5.48 допускається розміщувати ліворуч, на зворотному боці знака 5.47, призначеного для водіїв транспортних засобів що рухаються у зустрічному напрямку.

10.7.41  Знак 5.49 «Покажчик загальних обмежень швидкості» повинен застосовуватись для інфор­мування водіїв про загальні обмеження швидкості на території України. Знак 5.49 повинен установлю­ватись перед в'їздом на територію держави.

10.7.42   Знак 5.50 «Можливість використання дороги» повинен застосовуватись для інформуван­ня водіїв про можливість руху гірською дорогою, зокрема, під час переїзду через перевал, назву яко­го подають у верхній частині знака. Таблички 1, 2 і 3 — змінні. Табличка 1 червоного кольору з напи­сом «Закрито» забороняє рух, зеленого з написом «Відкрито» — дозволяє. Таблички 2 і 3 білого кольо­ру, написи і позначки на них — чорного. Коли проїзд відкрито, на табличці 2 і 3 — не повинно бути вказівок. Коли проїзд закрито, на табличці 3 зазначається населений пункт, до якого дорогу відкрито, а на табличці 2 роблять напис «Відкрито до...».

Знак 5.50 повинен установлюватись на початку ділянки дороги, що веде до перевалу, або на по­чатку якої можна обрати інший маршрут чи прийняти інше рішення щодо руху в напрямку перевалу.

10.7.43  Знак 5.51 «Попередній покажчик напрямків» повинен застосовуватись для зазначення не більш ніж трьох напрямків руху до населених пунктів або інших об'єктів, а знак 5.52 «Попередній покаж­чик напрямку» для зазначення одного напрямку.

Знак 5.51 повинен застосовуватись також для позначення схеми маршрутів об'їзду ділянок доріг, на яких установлено один із заборонних знаків 3.153.19. На знаку повинна бути нанесена схема мар­шруту об'їзду аналогічно знаку 5.56 та зображення відповідного заборонного знака.

10.7.44  Знак 5.51 повинен установлюватись на відстані 300 м від перехрестя або початку смуги
гальмування
поза населеними пунктами і за 50 м у населених пунктах. На автомагістралях повинен
бути установлений попередній знак на відстані 800 м від перехрестя або початку смуги гальмування.
Допускається установлювати знак над проїзною частиною.

На знаку можуть бути нанесені зображення знаків 3.23.8, 3.113.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.15.30, 5.61.1, 6.16.24, символи аеропорту, спортивні піктограми, логотипи, логознаки і т. ін. У нижній частині знака 5.51 зазначають відстань від місця розміщення знака до перехрестя або початку смуги гальмування.

10.7.45  Знак 5.52 повинен застосовуватись на дорогах з двома і більше смугами для руху
в одному напрямку.

Знак 5.52 повинен установлюватись над проїзною частиною дороги безпосередньо перед почат­ком смуги гальмування, а у разі її відсутності на відстані 150 м від перехрестя поза населеними пунктами і 50 м у населених пунктах.

На дорогах з двома або трьома смугами для руху в обох напрямках застосування знака 5.52 до­пускається на ділянках доріг, де установити знак 5.51 складно (високі насипи, глибокі виямки, наявність будівель, зелених насаджень), а також перед перехрестями, де для ліво- і правоповоротного потоку відведено самостійні смуги. В цьому разі знак 5.52 належить установлювати на відстані 300 м від пе­рехрестя або початку смуги гальмування поза населеними пунктами і за 50 м у населених пунктах, а на автомагістралях, крім того, і на відстані 800 м від перехрестя чи початку смуги гальмування.

10.7.46  Знаки 5.53 «Покажчик напрямку», 5.54 «Покажчик напрямків» повинні застосовуватись для
зазначення напрямку руху до населених пунктів або інших об'єктів.

Знаки 5.53, 5.54 повинні установлюватись безпосередньо перед перехрестям або з'їздом з дороги. Якщо дорога має не більше ніж дві смуги для руху в обох напрямках, допускається установ­лювати знаки 5.53 і 5.54 ліворуч від дороги, а у разі наявності розділювальної смуги і на ній.

В населених пунктах допускається застосовувати знак 5.54 як попередній покажчик напрямків (замість знаків 5.51, 5.52), який установлюється відповідно до вимог, викладених у п.10.7.44.

На знаках 5.53, 5.54 можуть бути зазначені відстані до позначених на них об'єктів (км), нанесені зображення знаків 3.23.8, 3.113.20, 3.29, 3.31, 5.1, 5.3, 5.28.15.30, 6.16.24, символи аеропор­ту, спортивні піктограми, логотипи, логознаки і т. ін.

10.7.47  Написи на знаках 5.515.54 можуть бути продубльовані латинськими літерами на доро­гах, якими проходять маршрути, позначені знаком 5.61.1 з зеленим тлом.

10.7.48  Знак 5.55 «Схема руху» повинен застосовуватись у разі необхідності зазначити маршрут руху, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або зазначити дозволені напрямки руху на перехресті із складним плануванням.

Схема руху зображена на знаку 5.55 повинна відповідати реальному плануванню перехресть.

Знак повинен установлюватись безпосередньо перед перехрестям. Допускається установлюва­ти попередній знак у населених пунктах на відстані від 50 до 100 м, а поза населеними пунктами за 150300 м від перехрестя.

10.7.49  Знак 5.56 «Схема об'їзду» повинен застосовуватись для зазначення маршруту
об'їзду ділянки дороги, що тимчасово закрита для руху.

Знак повинен установлюватись поза населеними пунктами на відстані від 150 до 300 м, а в на­селених пунктах за 50100 м від початку об'їзду.

10.7.50  Знаки 5.57.1 і 5.57.2 «Напрямок обїзду» повинні застосовуватись для зазначення напрямку
об'їзду ділянки дороги, що тимчасово закрита для руху.

Знаки 5.57.1 і 5.57.2 належить установлювати перед кожним перехрестям, де змінюється напря­мок маршруту.

Стрілка, що наноситься на знаках 5.57.1 і 5.57.2 повинна точно і зрозуміло вказувати на рекомен­дований напрямок об'їзду.

10.7.51  Знаки 5.58.1 і 5.58.2 «Назва об'єкта» повинні застосовуватись для позначення об'єктів на маршруті, окрім назви населених пунктів, та установлюватись безпосередньо перед об'єктом (вулиця, річка, озеро, перевал, визначне місце тощо). Знак 5.58.1 позначає об'єкти у населених пунктах, знак 5.58.2 на всіх інших дорогах та дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47.

10.7.52 Знак 5.59 «Покажчик відстаней» повинен застосовуватись для зазначення відстаней до населених пунктів, що розташовані на маршруті, та установлюватись на виїздах з міст та інших великих населених пунктів, після розв'язок на різних рівнях, складних перехресть на одному рівні, а на ділян­ках доріг між ними не рідше ніж через 40 км.

На дорогах з однією, двома або трьома смугами для руху в обох напрямках знак 5.59 допускається розміщувати ліворуч, на зворотному боці знака 5.51.

Якщо написи на знаку 5.59 необхідно продублювати латинськими літерами, слід установлювати дублюючий знак 5.59 з написами латинськими літерами через 50 м від першого знака.

10.7.53  Знак 5.60 «Кілометровий знак» повинен застосовуватись для позначення відстані від по­
чатку дороги (населеного пункту, державного кордону, місця прилягання до іншої дороги або від іншого об'єкту згідно з паспортом дороги) до місця установлення знака. Допускається установлювати на одній опорі два знаки 5.60, розміщені зворотнім боком один до одного.

На дорогах без розділювальної смуги з чотирма і менше смугами руху двобічні знаки 5.60 повинні установлюватись тільки з одного боку дороги.

На дорогах з розділювальною смугою знаки 5.60 належить установлювати посередині смуги або з правого боку дороги для кожного напрямку руху.

10.7.54  Знаки 5.61.1 5.61.3 «Номер маршруту» повинні застосовуватись для зазначення номе­ра дороги (маршруту), затвердженого у встановленому порядку. Знаки 5.61.1 повинні установлюватись на початку дороги і повторюватись через кожні 1520 км, а знаки 5.61.2, 5.61.3 перед перехрестям.

10.7.55  Знак 5.62 «Місце зупинки» повинен застосовуватись для зазначення місця зупинки транс­портних засобів під час заборонного сигналу світлофора (регулювальника), а також на нерегульова-них залізничних переїздах.

Знак належить установлювати праворуч від дороги або над проїзною частиною.

Якщо знак застосовується самостійно (без розмітки 1.12), то відстань від знака до світлофора, шлаґбауму повинна дорівнювати 5 м, а до ближньої рейки 10 м.

Допускається застосовувати знак для дублювання розмітки 1.12, нанесеної відповідно до вимог ДСТУ 2587.

10.8 Знаки сервісу

10.8.1 Знаки сервісу 6.16.24 застосовуються для інформування учасників руху про відповідні об'єкти. Знаки сервісу повинні установлюватись безпосередньо біля об'єктів, а якщо вони розташовані осторонь дороги біля місць повороту до них. В останньому разі на знаку треба зазначати напрямок руху до об'єкта і відстань до нього.

На дорогах поза населеними пунктами знаки сервісу повинні установлюватись попередньо за 6080 км, 1520 км і 400800 м від позначеного об'єкта, в цьому разі на знаках потрібно зазначати відстань до об'єкта. Зазначаючи відстань до об'єктів, розташованих осторонь дороги, на знаках сер­вісу, що установлюються за 6080 км і 1520 км, необхідно враховувати відстань від об'єкта до по­вороту до нього.

На дорогах у населених пунктах знаки сервісу слід встановлювати попередньо за 50100 м від позначеного об'єкта і на найближчих до нього поворотах (перехрестях).

10.8.2 Допускається на знаку сервісу 6.10 замість напису «ДАІ» зазначати інші офіційно вживані назви підрозділів Міністерства внутрішніх справ або їх скорочення (наприклад: «Міліція», «Печерське РУ-ГУМВС», «Пост ДПС», «МРЕВ-2»), а також номери їх контактних телефонів.

10.9 Таблички до дорожніх знаків

10.9.1  Таблички до дорожніх знаків застосовують для уточнення, обмеження дії інших дорожніх
знаків. Таблички повинні застосовуватись тільки разом із знаками. Розташовуватись вони повинні без­
посередньо під знаком, за винятком табличок 7.2.27.2.4, 7.8.

З одним знаком, за винятком знака 5.38, допускається застосовувати не більше ніж дві таблички.

10.9.2  Табличку 7.1.1 «Відстань до об'єкта» потрібно застосовувати з попереджувальними знаками, якщо початок небезпечної ділянки міститься на іншій відстані, ніж зазначена у п. 10.3.2, а також з інши­ми попередньо встановленими знаками, за винятком знаків 5.16, 5.18, 5.20.15.20.3, 5.28.1, 5.28.2, 5.56 і знаків сервісу.

10.9.3  Табличка 7.1.2 «Відстань до об'єкта» повинна застосовуватись тільки із знаком 2.1, який ус­тановлено поза населеними пунктами, якщо перед перехрестям установлено знак 2.2.

10.9.4 Таблички 7.1.3 і 7.1.4 «Відстань до об'єкта» повинні застосовуватись з попереджувальни­ми знаками в місцях повороту в бік небезпечних ділянок дороги, а також із знаками 5.1, 5.3, 5.38 в місцях повороту до зазначених об'єктів.

10.9.5  Табличка 7.2.1 «Зона дії» повинна застосовуватись:

  з попереджувальними знаками 1.3.1,1.3.2, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10,1.131.18, 1.33, 1.36, 1.37, 1.39 для зазначення довжини небезпечної ділянки, але, якщо знак установлюється повторно, табличку по­трібно установлювати під повторним знаком;

  із заборонними знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.33 для зазначення зони дії знаків. Зона дії знаків, зазначена на табличці, не повинна сягати далі зони, передбаченої п.10.5.36;

  з інформаційно-вказівним знаком 5.30, крім випадку, коли його застосовано з попереджуваль­ним знаком, якщо дія знаків не поширюється до найближчого перехрестя.

10.9.6  Таблички 7.2.27.2.6 «Зона дії» повинні застосовуватись тільки із знаками 3.343.37, а та­
кож 5.41 і 5.43 (тільки табличка 7.2.2);

табличка 7.2.2 для зазначення зони дії знака, якщо вона не поширюється до найближчого пере­хрестя, а також для зазначення довжини одного або декількох, розміщених один за одним зупинкових майданчиків, позначених знаками 5.41, 5.43;

табличка 7.2.3 для зазначення кінця зони дії знака;

табличка 7.2.4 для інформування водіїв про те, що вони перебувають у зоні дії знаків 3.343.37;

таблички 7.2.5 і 7.2.6 для зазначення зони дії знака, праворуч і (або) ліворуч від нього, якщо зупинка або стоянка забороняється вздовж одного боку площі, фасаду будинку тощо.

У разі розміщення знаків на стояках таблички 7.2.27.2.4 повинні розміщуватись під знаком.

У разі розміщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або троту­аром таблички повинні розміщуватись збоку від знака (праворуч або ліворуч) таким чином, щоб знак містився ближче до середини проїзної частини.

10.9.7  Таблички 7.3.17.3.3 «Напрямок дії» повинні застосовуватись із знаками 3.13.8, 3.11
3.14, 4.114.15, 5.3, 5.31, 5.33, що установлюються безпосередньо перед перехрестям для зазначення їх дії на перехрещуваній дорозі.

Допускається застосування табличок 7.3.1 і 7.3.2 із знаком 5.38, щоб зазначати розташованість стоянкового майданчика відносно дороги, якщо він віддалений від краю проїзної частини не більше ніж на 10 м.

10.9.8  Таблички 7.4.17.4.3 повинні застосовуватись, щоб зазначити дні тижня, протягом яких діє
знак: 7.4.1 суботні, недільні та святкові дні, 7.4.2 робочі дні, 7.4.3 період часу, який охоплює
декілька днів.

Табличка 7.4.4 «Час дії» повинна застосовуватись для того, щоб зазначити час доби, протягом якого діє знак.

Таблички 7.4.57.4.7 «Час дії» повинні застосовуватись для того, щоб зазначити дні тижня і час доби, протягом яких діє знак.

10.9.9  Таблички 7.5.17.5.8 «Вид транспортного засобу» повинні застосовуватись, щоб зазначи­
ти вид транспортного засобу, на який поширюється дія знака.

Табличка 7.5.1 поширює дію знака на вантажні автомобілі, у тому числі і з причепом, з дозволе­ною максимальною масою понад 3,5 т, 7.5.3 на легкові автомобілі, а також вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою до 3,5 т, 7.5.8 на автомобілі, що перевозять небезпечні вантажі.

10.9.10  Таблички 7.6.17.6.5 «Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку» повинні за­
стосовуватись із знаком 5.39, щоб зазначити спосіб поставлення транспортних засобів на стоянці біля
тротуару і на ньому.

Табличка 7.6.1 зазначає, що всі транспортні засоби повинні бути поставлені на стоянку на проїзній частині вздовж тротуару. Таблички 7.6.27.6.5 зазначають спосіб ставлення легкових автомобілів та мотоциклів на стоянці.

У населених пунктах, де стоянка дозволена з лівого боку вулиці, можна застосовувати таблички 7.6.17.6.5 із дзеркальним зображенням символів.

10.9.11  Табличка 7.7 «Стоянка з непрацюючим двигуном» повинна застосовуватись із знаками 5.38 або 5.39 для заборони стоянки транспортних засобів з працюючим двигуном.

10.9.12  Табличка 7.8 «Напрямок головної дороги» повинна застосовуватись із знаками
2.12.3, щоб зазначити напрямок головної дороги на перехресті, де вона змінює свій напрямок.

У разі розміщення знаків на стояках табличка повинна розташовуватись під знаком. У разі роз­міщення знаків на консольних опорах або над проїзною частиною, узбіччям або тротуаром табличка по­винна розташовуватись праворуч від знака.

10.9.13  Табличка 7.9 «Смуга руху» повинна застосовуватись для зазначення смуги, на яку поши­рюється дія знака або світлофора, у цьому разі знак повинен розташовуватись над смугою руху.

10.9.14  Табличка 7.10 «Кількість поворотів» повинна застосовуватись із знаками 1.3.1 або 1.3.2 якщо кількість кривих у плані три і більше. На табличці потрібно зазначати кількість кривих у плані.

10.9.15  Табличка 7.11 «Поромна переправа» повинна застосовуватись із знаком 1.8 і інформува­ти про наближення до поромної переправи.

10.9.16  Табличка 7.12 «Ожеледиця» повинна застосовуватись із знаками 1.13, 1.38,1.39, 3.13.4, 3.63.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 і зазначає, що дія знака поширюється тільки на той час, коли проїзна частина слизька.

10.9.17  Табличка 7.12 «Вологе покриття» повинна застосовуватись із знаками 1.13,1.38, 1.39, 3.13.4, 3.63.14, 3.25, 3.27, 3.29, 3.31 для зазначення того, що дія знака поширюється тільки на той час, коли покриття проїзної частини вологе.

10.9.18  Табличка 7.14 «Платні послуги» повинна застосовуватись із знаками 5.38 або 5.39 для позначення стоянкових майданчиків, розташованих за межами проїзної частини, а також для позначення спеціально збудованих «карманів» для стоянки транспортних засобів на проїзній частині дороги, на яких беруть платню за стоянку, а також із знаками 6.6, 6.7, 6.11, 6.23 де послуги надаються тільки за плату.

10.9.19  Табличка 7.15 «Місце для огляду автомобілів» повинна застосовуватись із знаками 5.38 і 6.15 для позначення стоянкових майданчиків, на яких є естакада або оглядова канава.

10.9.20  Табличка 7.16 «Сліпі пішоходи» повинна застосовуватись із знаками 1.32, 5.35.1, 5.35.2, а також транспортними світлофорами для попередження про те, що пішохідним переходом користують­ся сліпі пішоходи.

10.9.21  Табличка 7.17 «Інваліди» повинна застосовуватись із знаком 5.38 і зазначає стоянковий майданчик (або спеціально відведену його частину) відведений для стоянки транспортних засобів, яки­ми керують інваліди.

10.9.22  Табличка 7.18 «Крім інвалідів» повинна застосовуватись для зазначення того, що дія знаків 3.1, 3.343.38 не поширюється на транспортні засоби, якими керують інваліди.

10.9.23  Табличка 7.19 «Обмеження тривалості стоянки» повинна застосовуватись із знаками 5.38,
5.39 для того щоб зазначити максимально допустиму тривалість перебування транспортних засобів на стоянці.

10.9.24  Табличка 7.20 «Діє від...» повинна застосовуватись разом з дорожніми знаками
3.13.25, 3.27, 3.29, 3.31, 3.333.38, 3.40, 3.41, 4.14.6, 4.10, 4.124.15 (стосовно смуг руху), 4.16,
5.1, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 5.155.19, 5.31, 5.33, 5.45 для зазначення часу (день, місяць,
рік), з якого починає діяти дорожній знак (за винятком тимчасових), який встановлено там, де його
раніше не було.

Табличка повинна установлюватись одночасно із знаком не пізніше ніж за 14 діб до початку чин­ності знака і зніматись не раніше ніж за 14 діб після того, як знак став чинний. Встановлення та де­монтаж таблички в проекті (схемі) організації дорожнього руху не відображаються.

 

телефон: +38 044 502 0042

адрес: Киев, ул. Приречная, 25а, оф.17

корреспонденция: 04209, Киев, ул. Героев Днепра, 31б, а\я 27

E-mail: office@ustltd.com